Bekämpningen är en sak för alla Vi gör bekämpningen av grå ekonomi synlig

Bolag med kort livslängd används som verktyg för grå ekonomi  ›

10.6.2024 Skatteförvaltningen 

Enligt en färsk utredning är ungefär en tredjedel av bolag med kort livslängd förknippade med hög risk för grå ekonomi. De bolagen med kort livslängd idkade inte överhuvudtaget faktisk utåtriktad affärsverksamhet, utan de fungerade enbart som så kallade penningförmedlingsbolag som möjliggjorde en omotiverad skattefördel för andra företag som var delaktiga i arrangemanget.  

Tillsynsarbetet har förändrats till följd av förändrade arbetsformer ›

20.5.2024 

På arbetsmarknaden blir det allt vanligare att övergå från ett arbete i ett anställningsförhållande till ett företagararbete som är organiserat på andra sätt. Samtidigt har antalet missbruk som har samband med detta ökat. Informationen baseras på resultaten av en undersökning för att observera förändringar i verksamhetsmiljön som myndigheterna för bekämpning av grå ekonomi genomförde i början av 2024.

Goda resultat från avslutande av bekämpningsprogram ›

20.5.2024 

I Finland genomfördes 20202023 över 50 projekt för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Dessa bidrog till att man lyckades förebygga missbruk, främja sund konkurrens mellan företagen och stödja en rättvis arbetsmarknad bland annat genom att effektivisera transparensen och öppenheten i företagsverksamheten. 

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.