Alla vinner på att följa gemensamma spelregler

Myndigheterna når företag med skatteskulder väl ›

13.11.2023 Skatteförvaltningen 

Enheten för utredning av grå ekonomi undersökte om företag som saknar betalningsvilja kan hittas enbart på basis av registeruppgifter. Undersökningsresultatet visar att Skatteförvaltningens och Utsökningsverkets åtgärder främjar att företag med skatteskulder fullgör sina förpliktelser. 

Byggnadsförbundet eftersträvar en rättvis arbetsmarknad ›

16.10.2023 Byggnadsförbundet

Missbruk och exploatering av människor hör inte hemma på framtidens arbetsplatser. Inom Byggnadsförbundet görs mycket arbete för att förebygga och bekämpa grå ekonomi. Under åren har idéer tagits fram i god samarbetsanda tillsammans med arbetsgivare och myndigheter.

Nattfågelskådning – bekämpning av svarta jobb ›

16.10.2023 Byggnadsindustrin RT 

Säkerhet, kvalitet och grå ekonomi förekommer sällan på samma byggplats. Byggnadsindustrin RT har länge deltagit aktivt i bekämpningen av grå ekonomi genom att på frivillig basis utveckla nya verktyg för att hindra ekonomisk brottslighet och lägga fram förslag till nya författningar för lagstiftarna.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.

Dessutom kan man på webbplatsen ta del av nyhetsplock från det nationella och internationella nyhetsflödet om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.