Ett rekordantal med ekonomiska brott år 2023 ›

16.4.2024 

Den försämrade ekonomiska situationen yttrar sig som en tillväxt av den ekonomiska brottsligheten, konkurserna och skatteskulden. Under 2023 fick polisen kännedom närmare 2 400 ekonomiska brottmål vilket är cirka 15 procent mer än året innan och mer än någonsin tidigare. Uppgifterna framgår av övervakningsresultaten av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet för året 2023.  

Konsekvensbedömningen av åtgärdsprogrammets projekt har slutförts ›

18.3.2024 

Over 50 projektens framgång bedömdes i huvudsak med berömliga vitsord och de ansågs ha genomfört strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet väl. Tack vare åtgärdsprogrammets flexibilitet har det varit möjligt att snabbt reagera på olika fenomen.

Kvittohandel leder till ett bortfall på flera miljoner euro i statens kassa ›

18.3.2024 Skatteförvaltningen

Genom kvittohandel och verifikat med felaktigt innehåll kringgås skatter för flera miljoner euro. I över hälften av kvittohandelsfallen har företag använt tillgångar för att betala lön svart eller överlåta dem till delägare utan att betala skatt.

Övergripande bild av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi. Mer information om myndigheterna under om oss.

Webbplatsen fungerar som stöd för myndigheter och dem som fattar politiska beslut. Informationen på webbplatsen förbättrar samhällets möjligheter att reagera snabbt på fenomen och problem relaterade till grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Webbplatsen ger också företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Den övergripande bilden formas av flera delområden

På webbplatsen beskrivs aktuella fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och av flera myndigheters iakttagelser av dessa formas en övergripande bild. Dessutom innehåller webbplatsen internationella bedömningar om omfattning och kvantitet av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. På webbplatsen presenteras också effekterna av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utifrån myndigheternas statistik, exempelvis kontroller riktade mot företag och resultatet av dessa kontroller. Utöver detta följer vi på webbplatsen bland annat hur projekten för åtgärdsprogrammet för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framskrider.