Kostnader för en dataförbindelse i jordbruksbeskattningen

Har getts
16.11.2018
Diarienummer
VH/1894/00.01.00/2018

Beskrivning av ärendet

Dataförbindelser behövs såväl inom jordbruket som i privata hushåll. Vilka utgifter kan avdras i beskattningen när en gårdsbruksenhet har skaffat en dataförbindelse?

Ställningstagandet motsvarar den ståndpunkt som tidigare fanns i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning och det avser inte att ändra beskattningspraxis.

Bakgrund

Lagstiftning som tillämpas

Nettoinkomsten av jordbruk under skatteåret utgörs av skillnaden mellan de inkomster som erhållits av jordbruket i pengar eller pengars värde under skatteåret och utgifterna för inkomstens förvärvande eller bibehållande (4 § 1 mom. i inkomstskattelagen för gårdsbruk).

Vid fastställande av nettoinkomsten är den skattskyldiges levnadskostnader inte avdragbara utgifter (31 § 4 mom. i inkomstskattelagen).

På arbete som innebär installation, underhåll och handledning i fråga om data- och informationstekniska apparater, program, dataskydd och dataförbindelser tillämpas dock vad som föreskrivs om hushållsavdrag som beviljas för arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad (127 a § 2 mom. i inkomstskattelagen).

Avgifter för anslutning till el-, tele-, vatten-, avlopps- eller fjärrvärmeledningsnät som återbetalas till den skattskyldige då denne avstår från den förmån som anslutningsavgiften medfört är inte utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande (16 § 3 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet).

Beskattningspraxis gällande anslutningsavgifter

Ovan nämnda bestämmelse i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet tillämpas av hävd även vid beskattning enligt inkomstskattelagen och inkomstskattelagen för gårdsbruk. Anslutningsavgifter som kan återbetalas får således inte dras av i beskattningen.

Om en anslutning kan överlåtas till en ny ägare exempelvis vid en fastighetsöverlåtelse och om anslutningens giltighetstid inte är begränsad, bevarar den sitt värde även om anslutningsavgiften inte kan återbetalas. En sådan anslutning betraktas som förslitning icke underkastad egendom vars anskaffningsutgift får dras av först när anslutningen överlåts. Anskaffningsutgiften för en anslutning som endast är i kraft under en begränsad tid får dras av som linjära avskrivningar under anslutningens giltighetstid.

Kostnader

Anskaffningen av en dataförbindelse kan medföra utgifter i form av dels en anslutningsavgift, dels utgifter för byggande och installation samt i form av utrustningsanskaffningar. Dessutom uppkommer utgifter för användning av dataförbindelsen.

Ställningstagande

Utgifter för byggande och installation samt för anskaffning av utrustningar

När man skaffar en dataförbindelse till en gårdsbruksenhet där man också bor, utgör anskaffningsutgifterna i regel sedvanliga levnadskostnader. Dessa består av utgifterna för byggandet av dataförbindelsen till gårdens bostadsbyggnad. Arbete som innebär installation, underhåll och handledning i fråga om en dataförbindelse som dras till en bostad som är i eget bruk berättigar dock under vissa förutsättningar till hushållsavdrag. Detta behandlas i kapitel 10.12 i Skatteförvaltningens anvisning Hushållsavdrag. Hushållsavdrag beviljas inte för utgifter som dras av som jordbruksutgifter.

Jordbruksutgifter är sådana extra kostnader som uppkommer till följd av jordbruksverksamhetens behov. Jordbruksutgifter är således sådana utgifter för byggande och installation som uppkommer när en dataförbindelse byggs till jordbrukets produktionsbyggnader, exempelvis för kameraövervakning av boskap eller för annan användning i jordbruket. Dessa utgifter läggs till produktionsbyggnadernas anskaffningsutgift och dras av genom årliga avskrivningar.

Anskaffningsutgifterna för datautrustningar, kringutrustningar och programvaror samt telefoner utgör jordbruksutgifter till den del de används inom jordbruket. Om den ekonomiska brukstiden för utrustningar eller programvaror är mer än tre år och de därför inte kan dras av som årsutgifter, räknas de enligt sitt huvudsakliga användningsändamål i sin helhet som antingen jordbrukets tillgångar eller privata tillgångar. För utrustningar och programvaror som räknas till jordbrukets tillgångar gäller att den andel av användningsårets avskrivningar som motsvarar annan användning än för jordbruket, ska intäktsföras i jordbrukets förvärvskälla. På motsvarande sätt kan man som en jordbruksutgift dra av den andel av avskrivningarna för utrustningar som hör till de privata tillgångarna som motsvarar jordbruksanvändning, om inte jordbruksanvändningen är sporadisk.

Anskaffningsutgifterna för datautrustningar och programvaror som skaffats för att användas inom skogsbruket kan på motsvarande sätt och i tillämpliga delar dras av som skogsbruksutgifter.

Anslutningsavgift

Det avgörande är inte vad avgiften kallas, utan avtalsvillkoren. Om anslutningsavgiften enligt avtalsvillkoren kan fås tillbaka antingen som en återbetalning eller genom vidareöverlåtelse av en rättighet med obegränsad giltighetstid, får avgiften inte dras av förrän man avstår från anslutningen.

Om anslutningsavgiften får överföras, men den enligt avtalsvillkoren inte återbetalas, kan man under vissa förutsättningar få hushållsavdrag för den arbetsandel som ingår i anslutningsavgiften. Detta behandlas i kapitel 10.8 Anslutningsavgifter i Skatteförvaltningens anvisning Hushållsavdrag.

Driftsutgifterna för en dataförbindelse samt telefonkostnaderna

Kostnaderna för användningen av en dataförbindelse berättigar till avdrag till den del förbindelsen används för förvärv av inkomst i jordbruket. Detsamma gäller telefonkostnaderna. Om dataförbindelsen och telefonen huvudsakligen används inom jordbruket och det privata bruket är obetydligt, får driftsutgifterna i sin helhet dras av som jordbruksutgifter (jämför: kapitel 4.5 Datorer och dataförbindelser i Skatteförvaltningens anvisning Kostnader för förvärv av inkomst vilka dras av från förvärvsinkomsten). Kostnader för telefon kan emellertid godkännas som avdrag endast hos de skattskyldiga som har en andel av jordbrukets beskattningsbara inkomst.

ledande skattesakkunnig Sami Varonen

ledande skattesakkunnig Tuula Pietikäinen