Utgifter för familjedagvårdare

Har getts
1.3.2022
Diarienummer
VH/996/00.01.00/2022

Beskrivning av ärendet

I detta ställningstagande berättar vi om avdrag hos kommunala och privata familjedagvårdare. I ställningstagandet har uppdaterats det uppskattade beloppet av privata familjedagvårdares avdragbara kostnader vid beskattning för år 2021 och för år 2022.

Ställningstagandet gäller inte familjedagvårdare som idkar näringsverksamhet. Utgifter inom näringsverksamhet avdras enligt verkliga kostnader.

Ställningstagande

Kommunala familjedagvårdare

Kommunala familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem får dra av som utgifter för förvärvande av inkomst de kostnadsersättningar som arbetsgivaren har betalat upp till det utbetalda beloppet utan separat utredning.

De kostnader för inkomstens förvärvande som blir utanför kostnadsersättningar får en familjedagvårdare dra av i beskattningen på basis av en särskild utredning. Om kommunen emellertid har ersatt familjedagvårdaren någon kostnad för inkomstens förvärvande utöver den normala kostnadsersättningen, beviljas avdrag inte för en sådan kostnad.

Kommunförbundet i Finland utfärdar årligen en rekommendation om kostnadsersättningar till familjedagvårdare. Trots det finns det variationer i kommunernas praxis att utbetala kostnadsersättningar till familjedagvårdare. Ersättningen fördelas i ersättning för barns kost och ersättning för övriga kostnader.

Kostnader för barnets kost ingår i allmänhet i den kostnadsersättning som utbetalas av kommunen. Om barnet behöver en specialdiet, definieras behovet vanligtvis i vårdavtalet och de ytterligare kostnaderna för specialdieten inkluderas i kostnadsersättningen genom att arbetsgivaren betalar ett högre ersättningsbelopp. Om de extra kostnaderna inte ingår i ersättningsbeloppen, får den skattskyldige dra av de ytterligare kostnaderna för en sådan specialdiet som ordinerats av en specialist (t.ex. specialdiet för celiaki eller flera samtida sjukdomar) enligt en separat utredning.

Den andel av kostnadsersättningarna som är avsedd för de övriga kostnaderna inkluderar ersättning för andra sedvanliga utgifter än födoämnen. Sådana utgifter är t.ex. utgifterna för användning av lägenheten, elström, vatten, värme, pysseltillbehör och telefonsamtal som hänför sig till vård av barnet.  Utöver kostnadsersättningar kan man på basis av en separat utredning få dra av t.ex. följande slag av kostnader:

 • kostnader för specialanskaffningar, t.ex. tvillingvagnar, barnstolar mm.
 • kostnaderna för sanering av lägenheten, om saneringen måste göras på grund av dagvårdsbarnets allergi
 • eventuella högre vägavgifter som kommit till som följd av familjedagvården
 • anskaffning eller iståndsättning av gårdskonstruktioner, såsom byte av sand i en sandlåda
 • kostnader för anskaffning av facklitteratur för familjedagvårdaren.

Familjedagvård kan också ha ordnats så att en kommunal familjedagvårdare kommer till barnets hem. I sådana fall betalar kommunen under vissa förutsättningar ersättning till den familj vars hem utgör vårdplatsen för att familjen ordnat kost för samtliga barn som är i vård (kostnadsersättning för livsmedel). En sådan ersättning utgör annan skattepliktig förvärvsinkomst för mottagaren (inte löneinkomst). Om ersättningen till grunden och beloppet motsvarar Kommunförbundets i Finland rekommendation över vårdkostnader som ska ersättas för kommunala familjedagvårdare, godkänns som avdrag de av kommunen betalda kostnadsersättningarna till det utbetalda beloppet utan särskild utredning. Avdraget görs från övriga förvärvsinkomster.

Privata familjedagvårdare

Om det inte finns en detaljerad utredning kan den privata familjedagvårdaren som utgifter för vård dra av 120,70 euro/månad år 2021 och 122,40 euro/månad år 2022. Är barnet inte fem dagar i veckan i familjedagvården, kan man i brist på annan utredning dra av 5,61 euro/dag år 2021 och 5,69 euro/dag år 2022. De uppskattade beloppen grundar sig på rekommendationen av Kommunförbundet i Finland över vårdkostnader som ska ersättas för kommunala familjedagvårdare.

Det ovan nämnda avdraget per månad eller dag kan också beviljas när barnet är i dagvård endast en del av dagen.

Det avdragbara beloppet täcker samma kostnader som enligt Kommunförbundets i Finland rekommendation ska ersättas för kommunala familjedagvårdare, se föregående kapitel om avdrag hos kommunala familjedagvårdare.

Utöver detta avdrag kan man på basis av en separat utredning dra av t.ex. följande slag av kostnader:

 • de ytterligare kostnaderna för en sådan specialdiet som ordinerats av en specialist (t.ex. specialdiet för allergi, celiaki eller flera samtida sjukdomar)
 • kostnader för specialanskaffningar, t.ex. tvillingvagnar, barnstolar mm.
 • kostnaderna för sanering av lägenheten, om saneringen måste göras på grund av dagvårdsbarnets allergi
 • eventuella högre vägavgifter som kommit till som följd av familjedagvården
 • anskaffning eller iståndsättning av gårdskonstruktioner, såsom byte av sand i en sandlåda
 • kostnader för anskaffning av facklitteratur för familjedagvårdaren.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

ledande skattesakkunnig Pirjo Mäkynen