Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Utgifter för familjedagvårdare

Har getts
5.1.2023
Diarienummer
VH/75/00.01.00/2023

Beskrivning av ärendet

I detta ställningstagande berättar vi om avdrag hos kommunala och privata familjedagvårdare. I bilagan  till ställningstagandet  anges det kalkylerade beloppet av privata familjedagvårdares avdragbara kostnader vid beskattningen för respektive skatteår.

Ställningstagandet gäller inte familjedagvårdare som idkar näringsverksamhet. Utgifter inom näringsverksamhet avdras enligt verkliga kostnader.

Ställningstagande

Kommunala familjedagvårdare

Kommunala familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem får dra av som utgifter för förvärvande av inkomst de kostnadsersättningar som arbetsgivaren har betalat upp till det utbetalda beloppet utan separat utredning.

De kostnader för inkomstens förvärvande som inte ersätts får  familjedagvårdaren dra av i beskattningen på basis av en särskild utredning. Om kommunen emellertid har ersatt familjedagvårdaren för någon kostnad för inkomstens förvärvande utöver den normala kostnadsersättningen, beviljas avdrag inte för en sådan kostnad.

Finlands Kommunförbund utfärdar årligen en rekommendation om kostnadsersättningar till familjedagvårdare. Trots det finns det variationer i kommunernas praxis att utbetala kostnadsersättningar till familjedagvårdare. Ersättningen fördelas i ersättning för barns kost och ersättning för övriga kostnader.

Kostnader för barnets kost ingår i allmänhet i den kostnadsersättning som utbetalas av kommunen. Om barnet behöver en specialdiet, definieras behovet vanligtvis i vårdavtalet och de  extra kostnaderna för specialdieten inkluderas i kostnadsersättningen genom att arbetsgivaren betalar ett högre ersättningsbelopp. Om de extra kostnaderna inte ingår i ersättningsbeloppen, får den skattskyldige dra av de  extra kostnader för en sådan specialdiet som ordinerats av en specialist (t.ex. specialdiet för celiaki eller flera samtida sjukdomar) enligt en separat utredning.

Den andel av kostnadsersättningen som är avsedd för  övriga kostnader inkluderar ersättning för andra sedvanliga utgifter än födoämnen. Sådana utgifter är t.ex. utgifter för användning av lägenheten, el(ström), vatten, värme, pysseltillbehör och telefonsamtal som hänför sig till vård av barnet.  Utöver kostnadsersättningar kan man på basis av en separat utredning få dra av t.ex. följande slag av kostnader:

 • kostnader för specialanskaffningar, t.ex. tvillingvagnar, barnstolar mm.
 • kostnaderna för sanering av lägenheten, om saneringen måste göras på grund av dagvårdsbarnets allergi
 • eventuella högre vägavgifter som kommit till som följd av familjedagvården
 • anskaffning eller iståndsättning av gårdskonstruktioner, såsom byte av sand i en sandlåda
 • kostnader för anskaffning av facklitteratur för familjedagvårdaren.

Familjedagvård kan också ha ordnats så att en kommunal familjedagvårdare kommer till barnets hem. I sådana fall betalar kommunen under vissa förutsättningar ersättning till den familj vars hem utgör vårdplatsen för att familjen ordnat kost för samtliga barn som är i vård (kostnadsersättning för livsmedel). En sådan ersättning utgör annan skattepliktig förvärvsinkomst för mottagaren (inte löneinkomst).

Om ersättningen till grund och belopp motsvarar Finlands Kommunförbunds rekommendation  om ersättning av utgifter för barnets kost till  kommunala familjedagvårdare, godkänns som avdrag de av kommunen betalda kostnadsersättningarna upp till det utbetalda beloppet utan särskild utredning. Avdraget görs från övriga förvärvsinkomster.

Privata familjedagvårdare

Om det inte finns en detaljerad utredning över verkliga kostnader kan den privata familjedagvårdaren som utgifter för vård dra av det i bilagan angivna  beloppet för varje barn som har varit i dagvård under respektive skatteår.   I bilagan har  skilt angetts  avdragets månatliga belopp och  beloppet per dag, om barnet inte är fem dagar i veckan i familjedagvård. De kalkylerade beloppen för  avdraget grundar sig på Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården. Det ovan nämnda avdraget per månad eller dag kan också beviljas när barnet är i dagvård endast en del av dagen.

Det avdragbara beloppet täcker samma kostnader som kommunala familjedagvårdare enligt Finlands Kommunförbunds rekommendation ska få ersättning för, se föregående punkt  om ersättningar och avdrag för  kommunala familjedagvårdare.

Utöver detta avdrag kan man på basis av en separat utredning dra av t.ex. följande slag av kostnader:

 • extra kostnader för en sådan specialdiet som ordinerats av en specialist (t.ex. specialdiet för allergi, celiaki eller flera samtida sjukdomar)
 • kostnader för specialanskaffningar, t.ex. tvillingvagnar, barnstolar mm.
 • kostnaderna för sanering av lägenheten, om saneringen måste göras på grund av dagvårdsbarnets allergi
 • eventuella högre vägavgifter som kommit till som följd av familjedagvården
 • anskaffning eller iståndsättning av gårdskonstruktioner, såsom byte av sand i en sandlåda
 • kostnader för anskaffning av facklitteratur för familjedagvårdaren.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

ledande skattesakkunnig Pirjo Mäkynen

Bilaga: Det kalkylerade beloppet av privata familjedagvårdares avdragbara kostnader för respektive skatteår

Det kalkylerade beloppet av privata familjedagvårdares avdragbara kostnader för respektive skatteår
Skatteår Det kalkylerade avdraget/månad/barn Det kalkylerade avdraget/dag/barn
2021 120,70 € 5,61 €
2022, 1-6 mån 122,40 € 5,69 €
2022, 7-12 mån 132,10 € 6,14 €
2023 145,60 € 6,77 €
2024 143,20 € 6,66 €

(I Finlands Kommunförbunds rekommendation för år 2023 fanns ett räknefel som nu korrigerats för år 2024)

 

Sidan har senast uppdaterats 9.1.2024