Containerbostäder och containerbyggnader i fastighetsbeskattningen

Diarienummer
A131/200/2017

Beskrivning av ärendet

Så kallade containerbostäder (modulbostäder) används i olika delar av Finland som bland annat tillfälliga personalbostäder. Containerbyggnader (modulbyggnader) har använts exempelvis som tillfälliga ersättande skollokaler.

I typiska fall är det arbetsgivarföretaget eller staden som hyr mark för containerbostäderna eller containerbyggnaden. Arrendeavtalen för mark ingås vanligtvis för flera års tid och området får enligt arrendeavtalen användas endast för att inrymma containerbostäder eller containerbyggnader. Efter att arrendeavtalet gått ut måste containrarna transporteras någon annanstans.

För containerbostäderna och -byggnaderna beviljas vanligtvis ett tidsbegränsat bygglov. En container behöver inte ha en fast grund, varför den kan placeras exempelvis på betongbalkar på en jämn markyta. Containerbostädernas och -byggnadernas storlek kan variera och en enskild bostad eller byggnad kan omfatta mer än en container. Till en containerbostad hör ett eller flera sovrum och ofta även en kokvrå och toalett/tvättutrymme. En containerbostad eller -byggnad har värmeisolerade ytterväggar av plåt. Den tekniska livslängden är ungefär 10 år.

I detta ställningstagande berättar vi hur containerbostäder och -byggnader behandlas i fastighetsbeskattningen.

Bakgrund

Enligt 2 § 2 mom. 1 punkten i fastighetsskattelagen ska bestämmelserna om fastigheter tillämpas även på byggnader och konstruktioner som är någon annans än markägarens och som värderas enligt de grunder som nämns i 15 §.

Fastighetsskatten gäller i regel alla slags byggnader och konstruktioner. I fastighetsskattelagen ingår inte några definitioner av byggnad eller konstruktion. I beskattningspraxis har man ansett att en byggnad är en konstruktion, struktur eller anläggning som är fast eller avsedd att vara stationär. Denna definition motsvarar i stort sett definitionen av byggnad i 113 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999).

Högsta förvaltningsdomstolen har genom beslutet HFD 2016:102 avgjort när en byggnad eller konstruktion ska omfattas av fastighetsskatt. Enligt beslutet skulle PVC-hallar inte anses som sådana byggnader eller konstruktioner på vilka bestämmelserna om fastighet i 2 § 2 mom. 1 punkten i fastighetsskattelagen skulle tillämpas. PVC-hallarna ansågs inte permanent betjäna användningen av fastigheten. I avgörandet tog HFD hänsyn till att hallarna var tillfälligt uppförda, det sätt på vilket de hade förankrats i marken samt att de också lätt kunde monteras ner och flyttas.
Dessutom konstaterade högsta förvaltningsdomstolen i motiveringen att byggnader och konstruktioner i möjligaste mån bör tolkas likadant i fastighetsbeskattningen och i lagen om överlåtelseskatt. Enligt 5 § 1 mom. 3 punkten i lagen om överlåtelseskatt ska lagen tillämpas på en byggnad eller konstruktion som på ett bestående sätt betjänar användningen av en fastighet.

Högsta förvaltningsdomstolen har behandlat frågan om containerbyggnaders varaktighet ur överlåtelsebeskattningens synvinkel i beslutet HFD 14.12.2016 liggare 5287. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att modulbyggnaden (den ersättande skollokalen) var avsedd att bevaras och användas på fastigheten under flera års tid. Med hänsyn till att byggnaden tillfälligt ersatte den egentliga skolbyggnaden medan denna var föremål för ombyggnad och att de moduler som tillsammans utgjorde byggnaden monterades på betongpålar eller träsparrar på marken, utan någon husgrund, samt utredningen om hur modulerna var flyttbara, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att modulbyggnaden var temporärt placerad på fastigheten.

Följaktligen betjänade byggnaden inte användningen av fastigheten på ett bestående sätt, vilket förutsätts i 5 § 1 mom. 3 punkten i lagen om överlåtelseskatt, och överlåtelseskatt skulle inte betalas för överlåtelsen av byggnaden.

Ställningstagande

Containerbostäder och -byggnader är inte sådana byggnader eller konstruktioner som avses i 2 § 2 mom. 1 punkten i fastighetsskattelagen om den skattskyldige kan visa att de inte på ett bestående sätt betjänar användningen av fastigheten.

Containerbostäderna eller -byggnaderna anses inte betjäna användningen av fastigheten på ett bestående sätt om den skattskyldige lägger fram en utredning om att de används tillfälligt på fastigheten, om de uppförs på fastigheten endast för tillfälligt bruk, om det inte behövs någon fast husgrund, om de lätt kan monteras ner och flyttas och även kommer att transporeras bort från fastigheten efter att den tillfälliga användningen har upphört (senast vid arrendeavtalets utgång).


ledande skattesakkunnig Tero Määttä

överinspektör Jaana Kuisma