Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Delning av lotto- och andra lotterivinster mellan flera personer

Har getts
15.5.2023
Diarienummer
VH/2796/00.01.00/2023
Ersätter anvisningen
A150/200/2017

Beskrivning av ärendet

Ställningstagandet behandlar frågan när en andel av en lotterivinst är en skattefri lotterivinst för mottagaren och när den är en gåvoskattepliktig gåva eller skattepliktig inkomst.

Detta ställningstagande gäller inte beskattningen av pokerinkomster eller avtal om vinstdelning mellan pokerspelare. Beskattningen av pokerspel har behandlats i Skatteförvaltningens anvisning Om beskattning av pokerinkomster.

Bakgrund

Reglering som tillämpas

Enligt 29 § i inkomstskattelagen (30.12.1992/1535, ISkL) är den skattskyldiges inkomster i pengar eller pengars värde med föreskrivna begränsningar skattepliktig inkomst. Skattepliktig inkomst är inte enligt ISkL 85 § vinster från lotterier som avses i 2 § i lotteriskattelagen eller från lotterier som i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anordnats i enlighet med dess lagstiftning. Lotterivinster som fåtts från en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-området) är annan skattepliktig förvärvsinkomst för mottagaren.

Enligt 2 § 1 mom. 1 punkten i lotteriskattelagen (26.6.1992/552) avses med lotteri i 3 § i lotterilagen avsedda penningspel och i 3 a § avsedda andra lotterier samt tillhandahållande av sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 56 § i lotterilagen för allmänheten. Enligt 2 punkten i samma bestämmelse avses med lotteri också annan än i lotterilagstiftningen avsedd, offentligt anordnad lottning, gissningstävling, vadhållning eller något annat därmed jämförbart förfarande som helt eller delvis är beroende av slumpen och som i vinst kan ge pengar eller andra förmåner med penningvärde som inte kan anses som skälig ersättning för någon prestation eller betraktas som lön enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996).

Enligt 2 § i lotterilagen (23.11.2001/1047) avses med lotteri en sådan verksamhet, där deltagandet sker mot vederlag och deltagarna har möjlighet att få en vinst med penningvärde som helt eller delvis beror på slumpen. Enligt 3 § i lotterilagen avses med penningspel sådana lotterier där spelaren kan vinna pengar. Enligt 11 § i lotterilagen har Veikkaus Ab ensamrätt att anordna penningspel i Finland.

Enligt 18 § i lagen om skatt på arv och gåva (12.7.1940/378, ArvsskatteL) ska gåvoskatt betalas om egendom övergår till någon annan som gåva.

Lotterivinst som fåtts på basis av ett bolagsspel

Penningspel, såsom tips- och vadslagningsspel, som anordnas av Veikkaus Ab kan spelas som ett så kallat bolagsspel. Med bolagsspel avses spel som har delats i spelandelar. Man kan delta i spelet genom att köpa en spelandel.

Enligt 14 § 1 mom. i lotterilagen ska Veikkaus Ab vid anordnandet av penningspel registrera spelaren, öppna ett spelkonto för spelaren och se till att spelaren kan spela penningspel endast om denne har identifierat sig som registrerad spelare hos Veikkaus Ab.

Identifiering enligt lotterilagen betyder att varje person som köper en andel i bolagsspelet ska också identifiera sig. Lotterivinster betalas ut endast till de spelare som har identifierat sig. Som skattefri lotterivinst enligt 85 § i inkomstskattelagen kan betraktas endast den lotterivinst som betalats till en identifierad spelare.

Om en person efter att vinsten betalats ut ger vinsten eller en del av den till någon annan, är det fråga om en gåva enligt 18 § i lagen om skatt på arv och gåva. Om en person som löst in vinsten delar den lotterivinst som hen fått ensam med andra personer enligt ett avtal om spelande som ingåtts före dragningen, anses inkomsten för dessa personer utgöra annan skattepliktig förvärvsinkomst.

Motsvarande principer tillämpas i princip också på lotterivinster från andra länder. Som mottagare av lotterivinst betraktas en person som i enlighet med lagstiftningen i landet i fråga deltagit i lotteriet som en identifierad spelare eller en person som deltagit i spelet och till vilken vinsten har betalats ut. Lotterivinsten från EES-området utgör enligt ISkL 85 § skattefri inkomst för mottagaren. Lotterivinsten från en stat utanför EES-området utgör annan skattepliktig förvärvsinkomst för mottagaren.

Att ge en lotterivinst i gåva

Om mottagaren av lotterivinsten ger vinsten eller en del av den till någon annan person, är det fråga om en gåva enligt 18 § i lagen om skatt på arv och gåva.

Gåvan värderas till det penningbelopp som mottagaren av lotterivinsten ger den andra personen. Gåvotagaren är skyldig att betala gåvoskatt för gåvan om dess värde är 5 000 euro eller mer.  Gåvor som mottagits från samma givare under tre års tid beaktas vid beräkningen av detta 5 000 euro. Gåvotagaren ska lämna in en gåvoskattedeklaration till Skatteförvaltningen inom tre månader från det att hen fått gåvan i sin besittning.

Att ge en lott i gåva

Identifiering enligt 14 § 1 mom. i lotterilagen tillämpas ännu inte på andra penninglotterier än dem som anordnas elektroniskt. Om ägaren av en annan lottsedel, såsom en skraplott, ger lotten i gåva före dragningen, värderas gåvan till beloppet av spelinsatsen för lotten, i praktiken lottens anskaffningspris. Om lottsedeln däremot ges som gåva först efter dragningen, värderas gåvan till det belopp som lotten berättigar till vid inlösen av vinsten. Gåvan anses vara given vid den tidpunkt då gåvotagaren får lottsedeln i sin besittning. Det har ingen betydelse när gåvotagaren löser in vinsten med lottsedeln.

Minderårigs penningspelsvinst i kupongspel

Enligt 14 a § i lotterilagen får minderåriga inte spela penningspel. Det är inte möjligt för en minderårig att identifiera sig som registrerad spelare hos Veikkaus Ab och köpa en andel i ett bolagsspel. Eftersom vinsterna betalas endast till identifierade spelare, kan en minderårig inte få en skattefri lotterivinst enligt ISkL 85 § i ett bolagsspel. Att överlåta vinsten eller en del av den till en minderårig betraktas alltid som gåva enligt 18 § i lagen om skatt på arv och gåva.

Om en minderårig på ett sätt som är möjligt enligt lagstiftningen i staten i fråga självständigt har deltagit i ett lotteri som anordnas inom EES-området och lotterivinsten betalas till hen, är den eventuella lotterivinsten en skattefri lotterivinst enligt ISkL 85 § också för den minderåriga.

Gåvobeskattning i internationella situationer

Enligt 18 § i lagen om skatt på arv och gåva ska gåvoskatt betalas om gåvogivaren eller gåvotagaren var bosatt i Finland vid gåvotillfället. Om både gåvogivaren och gåvotagaren bodde i utlandet vid gåvotillfället, behöver gåvoskatt inte betalas i Finland för en penninggåva eller lott som fås i gåva.

Påföljder av försummelse

Om gåvotagaren låter bli att lämna en gåvoskattedeklaration över en skattepliktig gåva, kan Skatteförvaltningen utöver gåvoskatten också påföra gåvotagaren en skatteförhöjning. Försummelse av gåvoskattedeklaration kan också uppfylla rekvisiten för skattebrott. Det kan också vara fråga om ett skattebrott om gåvotagaren eller gåvogivaren för att undvika skatt ger felaktiga uppgifter till skattemyndigheterna. Enligt 28 § i lagen om Skatteförvaltningen (11.6.2010/503) har Skatteförvaltningen rätt att anmäla ett ärende som gäller skattebrott eller något annat brott som hänför sig till beskattning till en förundersökningsmyndighet.

Skatteförvaltningen kan avstå från att göra en polisanmälan om en skatteförhöjning anses vara en tillräcklig påföljd. När saken bedöms beaktas hur allvarlig gärningen eller försummelsen varit, om den upprepats, det förväntade straffet, beloppet av den skatt som hänför sig till gärningen eller försummelsen, skatteförhöjningens belopp samt eventuella övriga påföljder av gärningen eller försummelsen för den skattskyldige. Försummelse i samband med att en stor lotterivinst ges som gåva kan uppfylla rekvisiten för grovt skattebedrägeri som kan bestraffas med fängelse i högst fyra år. När grovt skattebedrägeri misstänks ska det alltid polisanmälas.

Tidsfristen för rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel är längre än normalt när beskattningen rättas till följd av brott. Skatteförvaltningen kan verkställa beskattningen eller rätta beskattningen till den skattskyldiges nackdel inom ett år från slutet av det kalenderår under vilket åklagaren har väckt åtal i ett skattebedrägeriärende. Åtalsrätten för exempelvis grovt skattebedrägeri preskriberas inom tio år. 

Ställningstagande

Vinsten från ett bolagsspel som anordnas i Finland är en skattefri lotterivinst enligt ISkL 85 § endast för de köpare av spelandelar som identifierat sig.

Om mottagaren av lotterivinsten ger vinsten eller en del av den till någon annan, är det fråga om en gåva enligt 18 § i lagen om skatt på arv och gåva. Om den person som löst in vinsten delar sin lotterivinst med andra personer enligt ett avtal som ingåtts före dragningen, anses inkomsten för dessa personer utgöra annan skattepliktig förvärvsinkomst.

Motsvarande principer kan tillämpas på lotterivinster från andra länder. Som mottagare av lotterivinst betraktas en person som i enlighet med lagstiftningen i landet i fråga deltagit i lotteriet som en identifierad spelare eller en person som deltagit i spelet och till vilken anordnaren av lotteriet har betalat ut vinsten. Lotterivinsten från EES-området utgör enligt ISkL 85 § skattefri inkomst för mottagaren. Lotterivinsten från en stat utanför EES-området utgör annan skattepliktig förvärvsinkomst för mottagaren.

Detta ställningstagande tillämpas från och med 1.6.2023 och gäller spel som spelas 15.5.2023 och därefter.

ledande skattesakkunnig Sami Varonen

överinspektör Heli Annala

Vanliga frågor

(Tillsatt 9.6.2023)

Fråga 1: Hur kan skattefria lotterivinster bli skattepliktig inkomst när till exempel två parter sinsemellan kommit överens om fördelningen av den skattefria vinsten?

Svar: Uttalandet baserar sig på den ändrade lotterilagen och på vem som kan anses ha deltagit i ett lotteri efter lagändringen. Eftersom lotterilagen kräver att spelaren ska identifiera sig och då eventuella vinster endast betalas till denna spelare, betraktas endast den person eller de personer som deltagit i lotteriet som identifierad spelare som mottagare av skattefri lotterivinst enligt 85 § i inkomstskattelagen. Om spelaren sedan delar vinsten med andra personer utgör inkomsten inte en skattefri lotterivinst.

Fråga 2: Varför anses vinst som delas utifrån ett bolagsavtal inte vara en gåva?

Svar: När en lotterivinst delas med en annan person kan inkomsten, beroende på situationen, utgöra antingen en gåva till mottagaren och omfattas av gåvoskatt eller skattepliktig förvärvsinkomst i inkomstbeskattningen. En gåva kännetecknas av att givaren ger den utan vederlag och i gåvosyfte. Lotterivinster kan beskattas som förvärvsinkomst om den person deltagit i ett spel som identifierad spelare delar med sig av sin lotterivinst till andra personer utifrån ett avtal om spelande tillsammans och ingen del av vinsten är avsedd att ges som gåva. Det omfattande inkomstbegreppet i inkomstbeskattningen har begränsats bland annat genom bestämmelsen om skattefria lotterivinster i ISkL 85 § Om inkomsten inte uttryckligen är skattefri enligt lag, är den skattepliktig enligt ISkL 29 §.  Då tar de övriga personerna, utöver hen som deltog i spelet, inte del av lotterivinsten utan vinstandelen utgör annan förvärvsinkomst och omfattas inte av bestämmelserna om skattefrihet enligt ISkL 85 §.

Fråga 3: Kommer beskattningen av vinster i sådana bolagsspel som gäller tills vidare att ändras den 1 juni eller eventuellt vid någon annan tidpunkt?

Svar: Ställningstagandets tillämplighet beror på när spelet köpts. Om spelet har köpts före 15 maj 2023 tillämpas det gamla ställningstagandet så länge spelet är aktivt (högst 10 veckor). Då flera personer sinsemellan har ingått ett avtal som gäller tills vidare men endast en spelare identifierar sig och deltar i lotteriet efter 15 maj 2023, är eventuella lotterivinster i enlighet med ställningstagandet att vara skattefria endast för den registrerade personen efter 1 juni 2023.

Fråga 4: Eftersom Skatteverkets ställningstagande gäller från och med 1 juni 2023, hur kommer Skatteverket att tolka avtal som är daterade före 1 juni 2023, med tanke på att spelare kan ha avtalat om bolagsspel före juni eller till och med innan kravet på identifiering utvidgades den 15 maj? Frågan utgår ifrån att avtalet kan gälla stående spel på exempelvis 10 veckor från köpdatum. Kan tolkningen av hur vinsten ska beskattas ändra under ett stående spel, eller beror tillämpningen av ställningstagandet om fördelning av vinsten på när avtalet ingåtts och spelet köpts?

Svar: Ställningstagandet gäller endast spel som köpts efter 15 maj 2023 och då lotterivinsterna betalas ut 1 juni eller därefter. Stående spel som köpts före 15 maj omfattas av det tidigare ställningstagandet så länge spelet är aktivt.

Fråga 5: Veikkaus har många olika slags spel och driver också spelautomater och kasinospel, som kräver identifiering även enligt lotterilagen. Skatteförvaltningens ställningstagande innehåller inget omnämnande om detta, men gäller riktlinjerna för bolagsspel vinster från Veikkaus samtliga spel, med undantag för skraplotter som kommer att omfattas av obligatorisk identifiering från 1 januari 2024?

Svar: Ställningstagandet gäller i princip allt deltagande i lotterier som identifierad spelare. Undantagen från detta är skraplotter, som ännu inte omfattas av identifiering, samt beskattningen av pokerinkomster och avtalen om vinstdelning mellan pokerspelare, som inte omfattas av ställningstagandet och behandlas i en separat anvisning. Mer information finns i den detaljerade anvisningen Om beskattning av pokerinkomster.

Sidan har senast uppdaterats 17.5.2023