Delning av lotto- och andra lotterivinster mellan flera personer

Diarienummer
A150/200/2017

Beskrivning av ärendet

Ställningstagandet behandlar frågan när en andel av en lotterivinst är en skattefri lotterivinst för mottagaren och när den är en gåvoskattepliktig gåva.

Detta ställningstagande gäller inte beskattningen av pokerinkomster eller avtal om vinstdelning mellan pokerspelare. Beskattningen av pokerspel har behandlats i Skatteförvaltningens anvisning Om beskattning av pokerinkomster.

Bakgrund

Enligt 85 § i inkomstskattelagen är lotterivinster som fåtts i Finland eller någon annanstans inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-området) skattefri inkomst för mottagaren. Lotterivinster som fåtts från en stat utanför EES-området är skattepliktig förvärvsinkomst för mottagaren. Enligt 18 § i lagen om skatt på arv och gåva ska gåvoskatt betalas om egendom övergår till någon annan som gåva.

Lotterivinst som fåtts på basis av ett avtal om bolagsspel

Det går att delta i lotterier så att flera personer förbinder sig att sinsemellan dela på lotterivinsten i proportion till deras respektive penninginsatser. Om ett avtal om att spela tillsammans, det vill säga ett avtal om så kallat bolagsspel, har ingåtts före dragningen, kan en lotterivinst som fåtts inom EES-området enligt 85 § i inkomstskattelagen betraktas som en skattefri lotterivinst för alla avtalsparter. I sådana fall medför en delning av lotterivinsten mellan avtalsparterna inte gåvoskattepåföljder.

Om ett bolagsspel baserar sig på ett avtal som ingåtts före dragningen, spelar det ingen roll hur vinsten utbetalas. Lotterivinsten kan betalas ut till den så kallade ledaren för bolagsspelet som har till uppgift att redovisa vinstandelarna till samtliga avtalsparter. Å andra sidan kan lotten redan vid tidpunkten för köpet ha delats i flera delar så att varje lottsedel berättigar till inlösen av en vinstandel av en viss storlek.

Ett avtal om att spela tillsammans kan vara skriftligt eller muntligt. Avtalsparterna ska dock kunna visa att avtalet har ingåtts före dragningen. Därför rekommenderas det att avtal om bolagsspel ingås skriftligen.

Om ett avtal om bolagsspel ingås först efter dragningen, är det inte i egentlig mening fråga om att spela tillsammans. Det handlar inte heller om att spela tillsammans om man efter dragningen ingår ett avtal om bolagsspel och daterar avtalet som om det ingåtts före dragningen. Om den som ägde lotten vid dragningstidpunkten i ovan nämnda situationer ger vinstandelar till andra, är andelarna gåvor till mottagarna.

Att ge en lotterivinst i gåva

Om ett avtal om bolagsspel inte har ingåtts före dragningen, anses den som ägde lotten vid dragningstidpunkten vara mottagare av lotterivinsten. Om mottagaren av lotterivinsten ger vinsten eller en del av den till någon annan person, är det fråga om en gåva enligt 18 § i lagen om skatt på arv och gåva.

Gåvan värderas till det penningbelopp som mottagaren av lotterivinsten ger den andra personen. Gåvotagaren är skyldig att betala gåvoskatt för gåvan om dess värde är 5000 euro eller mer.  Gåvor som mottagits från samma givare under tre års tid beaktas vid beräkningen av beloppet på 5000 euro. Gåvotagaren ska lämna in en gåvoskattedeklaration till Skatteförvaltningen inom tre månader från det att hen fått gåvan i sin besittning.

Att ge en lott i gåva

Om lottsedelns ägare ger lotten i gåva före dragningen, värderas gåvan till beloppet av spelinsatsen för lotten, i praktiken lottens anskaffningspris. Om lottsedeln däremot ges som gåva först efter dragningen, värderas gåvan till det belopp som lotten berättigar till vid inlösen av vinsten. Den tidpunkt då gåvotagaren får lottsedeln i sin besittning räknas som den tidpunkt då gåvan gavs. Det har ingen betydelse när gåvotagaren löser in vinsten med lottsedeln.

Minderårigs vinst i penningspel

Enligt 14a § i lotterilagen får minderåriga inte spela penningspel. En minderårig kan dock få en lottsedel i gåva. I det fallet är gåvans värde antingen beloppet av spelinsatsen för lotten eller vinstbeloppet, beroende på om lotten getts i gåva före dragningen eller efter den.

En minderårig kan vara delaktig i ett avtal om bolagsspel, även om hen inte själv kan köpa en lottsedel. Om en minderårig deltar i ett avtal om bolagsspel som ingåtts före dragningen, anses den minderåriga ha fått en andel av lotten i gåva före dragningen. I så fall är en eventuell lotterivinst en skattefri lotterivinst enligt 85 § i inkomstskattelagen även för den minderåriga, på samma sätt som för de andra parterna i avtalet om bolagsspel.

Internationella situationer

Enligt 18 § i lagen om skatt på arv och gåva ska gåvoskatt betalas om gåvogivaren eller gåvotagaren var bosatt i Finland vid gåvotillfället. Om både gåvogivaren och gåvotagaren bodde i utlandet vid gåvotillfället, behöver gåvoskatt inte betalas i Finland för en penninggåva eller lott som fås i gåva.

Skatteavtalen begränsar i allmänhet inte den skyldighet att betala gåvoskatt som baserar sig på Finlands interna lagstiftning. Det följer emellertid av bestämmelserna i det nordiska arvs- och gåvoskatteavtalet, där Finland, Danmark och Island ingår, att det i allmänhet endast är gåvogivarens hemviststat som har rätt att beskatta en penninggåva.

De privilegier som Europeiska unionens tjänstemän och övriga personal åtnjuter enligt artikel 13 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier gäller inte gåvobeskattning. Protokollet begränsar således inte den skyldighet att betala gåvoskatt som baserar sig på Finlands interna lagstiftning. Därför bestäms gåvoskatteskyldigheten för Europeiska kemikaliemyndighetens personal i Finland i enlighet med lagen om skatt på arv och gåva.

Påföljder av försummelse

Om en gåvotagare låter bli att lämna en gåvoskattedeklaration över en skattepliktig gåva, påför Skatteförvaltningen gåvotagaren skatt med stöd av bestämmelserna om rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel. Skatteförvaltningen kan även påföra gåvotagaren en skatteförhöjning. Försummelse av gåvoskattedeklaration kan också uppfylla rekvisiten för skattebrott. Det kan också vara fråga om ett skattebrott om gåvotagaren eller gåvogivaren för att undvika skatt ger fel uppgifter till skattemyndigheterna, exempelvis fel uppgift om tidpunkten när avtalet om bolagsspel har ingåtts. Enligt 28 § i lagen om Skatteförvaltningen har Skatteförvaltningen rätt att anmäla ett ärende som gäller skattebrott eller något annat brott som hänför sig till beskattning till en förundersökningsmyndighet.

Skatteförvaltningen kan avstå från att göra en polisanmälan om en skatteförhöjning anses vara en tillräcklig påföljd. När saken bedöms beaktas hur allvarlig gärningen eller försummelsen varit, om den upprepats, det förväntade straffet, beloppet av den skatt som hänför sig till gärningen eller försummelsen, skatteförhöjningens storlek samt eventuella övriga påföljder av gärningen eller försummelsen för den skattskyldige. Försummelse i samband med att en stor lotterivinst ges som gåva kan uppfylla rekvisiten för grovt skattebedrägeri som kan bestraffas med fängelse i högst fyra år.  Om det är fråga om grovt skattebedrägeri ska polisanmälan alltid göras.

Tidsfristen för rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel är längre än normalt vid rättelse av beskattningen till följd av brott. Skatteförvaltningen kan verkställa beskattningen eller rätta beskattningen till den skattskyldiges nackdel inom ett år från slutet av det kalenderår under vilket åklagaren har väckt åtal i ett skattebedrägeriärende. Åtalsrätten för exempelvis grovt skattebedrägeri preskriberas inom tio år.

Ställningstagande

Om ett avtal om att spela tillsammans (ett avtal om bolagsspel) har ingåtts före dragningen, kan en lotterivinst som fåtts inom EES-området betraktas som en för alla avtalsparter skattefri lotterivinst enligt 85 § i inkomstskattelagen. Om en minderårig deltar i ett avtal om bolagsspel betraktas även hens andel av vinsten som en lotterivinst.

Om ett avtal om bolagsspel inte har ingåtts före dragningen, anses den som ägde lottsedeln vid dragningstidpunkten vara mottagare av lotterivinsten. Om mottagaren av lotterivinsten ger vinsten eller en del av den till någon annan, är det fråga om en gåva enligt 18 § i lagen om skatt på arv och gåva.

Om lottsedelns ägare ger lotten i gåva före dragningen, värderas gåvan till beloppet av spelinsatsen för lotten.

 

ledande skattesakkunnig Sami Varonen

ledande skattesakkunnig Taneli Lallukka

 

Sidan har senast uppdaterats 7.7.2017