Makeavdrag och livförsäkringsersättning

Diarienummer
A120/200/2016
Giltighet
Tills vidare

Beskrivning av ärendet

Ska makeavdraget enligt 12 § i lagen om skatt på arv och gåva (ArvskatteL) beviljas för livförsäkringsersättningen till maken/makan?

Bakgrund

Enligt ArvskatteL 12 § får arvlåtarens make/maka från sin skattepliktiga arvsandel dra av 90 000 euro genom ett s.k. makeavdrag.

Detta gäller också personer på vilka stadgandena om makar ska tillämpas enligt ArvskatteL 11 § 3 mom.

Enligt ArvskatteL 7a § utgör försäkringsersättningar under de gränser som fastställts i paragrafen arvsskattepliktig inkomst. Ställningstagandet avser frågan om beviljande av makeavdrag för dessa medel.

Ställningstagande

Den skattepliktiga arvsandel som avses i ArvskatteL 12 § består av arvtagarens kalkylmässiga skiftesandel i den avlidnes tillgångar vid frånfället, eventuella fång genom testamente samt övriga tillgångar som omfattas av arvsskatten, såsom försäkringsersättningar på grund av den avlidnes frånfälle och övriga därmed jämställbara poster.

Makeavdraget görs på totalbeloppet av dessa poster. Därmed kan makeavdraget beviljas även då makens/makans hela skattepliktiga arvsandel består uteslutande av de försäkringsersättningar och därmed jämställbara poster som avses i ArvskatteL 7a §.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

skattesakkunnig Kalle Isotalo