Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

CSN:2024/15

Har getts
21.6.2024
Diarienummer
VH/1979/02.05.04/2024
Moms, Avdragsrätt, Fastighetsaffärsverksamhet

A Kb ägde aktier i flera ömsesidiga fastighetsaktiebolag, vilka berättigade till besittning av verksamhetslokaler. Utifrån detta aktieinnehav hyrde A Kb de lokaler som var i dess besittning till företag som bedrev såväl momspliktig som momsfri affärsverksamhet. A Kb hade ansökt om skattskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet.

A Kb kunde köpa eller sälja fastigheter för att utveckla den hyresverksamhet som det bedrev. De tillgångar som A Kb eventuellt fick av försäljningarna riktades i synnerhet till att utveckla befintliga fastighetsobjekt. I vissa situationer kunde tillgångarna användas också för att köpa ett nytt hyresobjekt.

B och C var tysta bolagsmän för A Kb med jämna andelar. A GP Ab, som ägdes till jämna andelar av B och C, verkade som ansvarig bolagsman för A Kb. Den ansvariga bolagsmannen ansvarade för A Kb:s verksamhet och de tysta bolagsmännen hade gjort en kapitalinsats i A Kb, på vilken de fick avkastning.

Centralskattenämnden ansåg att A Kb:s verksamhet handlade om momspliktig och avdragsgill verksamhet i den utsträckning som bolaget ansökt om skattskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätten till verksamhetslokalerna. Den momsfria uthyrningen av verksamhetslokalerna var verksamhet som inte berättigade till avdrag.

Utifrån de uppgifter som lagts fram i ansökan om förhandsavgörande hade A Kb inte icke-avdragsgill placeringsverksamhet utanför tillämpningsområdet för moms.

A Kb hade med stöd av MomsL 117 § rätt att dra av kostnader i anknytning till hela bolagets verksamhet i den utsträckning som kostnaderna användes för bolagets avdragsgilla verksamhet. Den andel som berättigade till avdrag skulle fastställas på ett sätt som så noggrant som möjligt beskriver den faktiska användningen av anskaffningar i anknytning till hela verksamheten. A Kb hade rätt att fastställa den andel som berättigade till avdrag utifrån skattepliktsgraden för de uthyrda lokalerna.

Förhandsavgörande för tiden 21.5.2024–31.12.2025.

Mervärdesskattelagen 1 §, 27 §, 30 § och 117 §
HFD 2019:94

(Ej lagakraftvunnet)

Sidan har senast uppdaterats 12.6.2024