Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

CSN:2021/2

Har getts
22.1.2021
Diarienummer
VH/5288/02.05.04/2020
Beskattning av personlig inkomst, Derivatkontrakt, Vinst på överlåtelse av egendom,

Enligt ansökan hade sökanden för avsikt att i syfte att förvärva inkomster inleda så kallad Forex-handel i en handelstjänst som tillhandahålls av banken B. En Forex spot-placering gjordes med ett avtal mellan placeraren och förmedlaren. Avtalet förpliktade förmedlaren att köpa en viss valuta mot en annan valuta, dvs. att köpa en valuta och sälja en annan. Köp och försäljning av valutor skedde i förmedlarens valutapositioner och Forex spot-placeringen gav inte placeraren sådan valuta som skulle kunna användas som betalningsmedel. Sökanden kunde avsluta avtalet om Forex spot-placeringen när som helst, varvid vinsten eller förlusten bestämdes utifrån det inbördes förhållandet mellan valutorna i valutaparet vid tidpunkten för inlösen.

Enligt ansökan förutsatte godkännandet av avtalet att placeraren gjorde en insättning på sitt handelskonto. Insättningen skulle täcka förluster som eventuellt uppkommer vid transaktioner om kurserna för valutaparet utvecklas i en för placeraren ogynnsam riktning. Avtalet gav förmedlaren rätt att stänga valutaparspositionen om kursen för valutaparet hade utvecklats så att det fanns risk för förlust för placeraren och storleken på risken höll på att nå upp till beloppet av den insättning som placeraren hade gjort på sitt handelskonto.

I ärendet skulle det avgöras om bestämmelserna om vinst på överlåtelse av egendom som avses i inkomstskattelagen skulle tillämpas i sökandens beskattning på de i ansökan beskrivna Forex spot-ansökningarna. Centralskattenämnden konstaterade att Forex spot-placeringarna utifrån redogörelsen i ansökan handlade om handel med valutaderivatkontrakt på annan marknad än en reglerad marknad som avses i 45 § 3 mom. i inkomstskattelagen. Avtalet om Forex spot-placeringen påminde till sin natur om terminsavtal som avses i 45 § 3 mom. i inkomstskattelagen bland annat i det hänseendet att inget vederlag betalades när avtalet ingicks, utan betalningsskyldigheten och den motsvarande fordringsrätten mellan parterna bestämdes utifrån valutakursförändringen först i det skede när positionen stängdes. När det vidare togs i beaktande, att de terminsavtal som avses i 45 § 3 mom. i inkomstskattelagen har inkluderats i de bestämmelser i inkomstskattelagen som handlar om vinst vid överlåtelse av egendom uttryckligen genom specialbestämmelsen i fråga, som nu ändå inte kunde tillämpas på de aktuella Forex spot-placeringarna, ansåg centralskattenämnden att Forex spot-placeringarna i sökandens beskattning inte skulle betraktas som egendom som avses i 45 § i inkomstskattelagen. Förhandsavgörande för skatteåren 2020‒2021.

45 § inkomstskattelagen

Se HFD 2005 L 802

HFD 10.1.2022 H 15 (ingen ändring)