CSN:2020/46

Har getts
18.12.2020
Diarienummer
VH/6989/02.05.04/2020
Mervärdesbeskattning, Avdragsrätt, Förberedande verksamhet, Kostnader relaterade till förvärv av aktier i ett dotterbolag

Kb hade till avsikt att grunda aktiebolag Bolag A, som å sin tur grundar aktiebolag Bolag B. Bolag A kommer att vara Bolag B:s enda aktieinnehavare. Bolag B hade för avsikt att överta innehavet av alla aktier i Bolag C, som utövar affärsverksamhet. Kb ansöker om förhandsavgörande för det planerade Bolag B:s räkning. I ärendet handlade det om huruvida Bolag B hade rätt att dra av den moms som ingick i de sakkunnigtjänster som köpts för förvärvet av aktierna i Bolag C, som utövade affärsverksamhet. 

Bolag B, som ska grundas, hade för avsikt att inleda försäljning av förvaltningstjänster i anknytning till ledningen av koncernens affärsverksamhet till sitt dotterbolag Bolag C omedelbart efter aktieförvärvet och betala moms på försäljningen av tjänsterna. Bolag B, som skulle grundas, hade för avsikt att sälja förvaltningstjänster till sina dotterbolag på kontinuerligt sätt, varför bolaget var skattskyldigt för försäljningen av dessa tjänster enligt mervärdesskattelagen och mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG. Det skulle anses att de kostnader som orsakades av förvärvet av dotterbolagens andelar var en del av Bolag B:s allmänna kostnader, eftersom kostnaderna hade ett direkt och omedelbart samband med Bolag B:s affärsverksamhet. Enligt 102 § 1 mom. och 117 § i mervärdesskattelagen var kostnaderna med anledning av dessa tjänster avdragbara i den utsträckning som de skaffats för avdragsberättigande användning. Då Bolag B inte hade för avsikt att utöva icke-avdragsberättigande verksamhet, hade Bolag B rätt att dra av den moms som ingick i inköpspriset för sakkunnigtjänsterna.  

Enligt EU-domstolen skulle förberedande verksamhet redan ses som verksamhet som hörde till den ekonomiska verksamheten. Centralskattenämnden ansåg att det med tanke på avdragsrätten inte var av betydelse huruvida Bolag B ingått uppdragsavtalen rörande sakkunnigtjänsterna eller om de ingåtts för Bolag B:s räkning innan handelsregisteranteckningen, liksom inte heller att en del av tjänsterna tillhandahållits innan Bolag B registrerats som momsskyldigt, då tjänsterna fakturerades av Bolag B först efter momsregistreringen. Det var inte heller av betydelse om Bolag B producerade förvaltningstjänster till dotterbolaget med egen personal eller om det skaffade dessa förvaltningstjänster som en extern underleverans.

Förhandsavgörande för perioden 18.1.-2020-31.12.2022. 

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom., 18 § 2 mom., 102 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. och 117 § 

Artikel 2.1 a och c, artikel 9.1, artikel 9.1, artikel 168 a och artikel 173.1 första och andra underpunkten i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) 

Unionsdomstolens domar
C-108/14 och C-109/14 Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG och Marenave Schiffahrts AG
C-320/17 Marle Participations SARL
C-42/19 Sonaecom SGPS SA

Lagakraftvunnet