CSN:2020/20

Har getts
16.6.2020
Diarienummer
VH/2422/02.05.04/2020
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Beskattning av personlig inkomst, Gränsöverskridande fusion

Sökandena A och B ägde i sin helhet det amerikanska C Corp. som bedriver placeringsverksamhet så att båda ägde 50 procent av bolagets aktiestock. Sökandena ägde i sin helhet också det finländska E Ab på så sätt att båda ägde 50 procent av de röstberättigande Y-aktierna i bolaget. Å sin sida ägde E Ab hela aktiestocken i amerikanska D Inc. som utövar placeringsverksamhet.

C Corp. hade för avsikt att genomgå en gränsöverskridande fusion med E Ab genom att följa den lokala bolagslagstiftningen i Delaware i Förenta staterna. Vid fusionen överförde C Corporation alla sina tillgångar och skulder till det övertagande bolaget. Fusionen behandlades i Förenta staterna som en universalsuccession utan något likvidationsförfarande. I den amerikanska beskattningen ansågs C Corp:s fusion till E Ab enligt ansökan utgöra en skatteneutral omorganisering, närmare bestämt fusion.

Efter fusionen skulle E Ab placera C Corp:s verksamhet och de därmed relaterade tillgångarna, skulderna och reserverna i D Inc. i form av apport. Genom fusionen och den följande apportplaceringen skulle C Corp:s och D Inc:s likadana funktioner och investeringstillgångar slås samman i ett enda bolag. Till följd av det planerade arrangemanget skulle bolagens placeringsverksamhet i fortsättningen bedrivas i D Inc:s filial i Finland.

Eftersom den ena parten i fusionen som ansökan avsåg var ett inhemskt aktiebolag men det inte var fråga om en sådan fusion som avses i 16 kap. i aktiebolagslagen, ansåg centralskattenämnden att det inte heller var fråga om ett arrangemang som avses i 52 § och 52 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller ett därmed jämförbart arrangemang. Principen i 52 b § 4 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet kunde inte tillämpas på sökandenas beskattning.

Förhandsavgörande för skatteåren 2020–2021.

52 §, 52 a § och 52 b § 4 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
28 § i inkomstskattelagen
Artikel 24 i avtalet mellan Republiken Finlands regering och Amerikas Förenta Staters regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

HFD 25.3.2021 L H1014 årsboken (upphävt och returnerat)