CSN:2020/10

Har getts
22.4.2020
Diarienummer
VH/1924/02.05.04/2020
Mervärdesskatt, Koncern, Koncernintern debitering, Affärsverksamhet

A Ab:s personal, såsom lednings-, förvaltnings- och HR-personal, utförde utöver sina arbetsuppgifter hos A Ab även arbetsuppgifter för övriga koncernbolag. A Ab fakturerade koncernbolagen för lönekostnaderna enligt arbetstagarnas arbetstid. Debiteringen för lönekostnaderna kunde utökas med en marginal.

De tjänster som A Ab:s arbetstagare utfört och de lönekostnader som debiterats för dessa var reciproka och det fanns ett direkt samband mellan dessa. Erbjudandet av tjänsterna skulle därmed betraktas som affärsverksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdeskattelagen och artikel 9.1 i mervärdesskattedirektivet. Mervärdesskatt skulle betalas på debiteringarna för lönekostnader. Grunden för mervärdesskatten bestod av lönekostnaderna och den eventuella marginalen.

Förhandsavgörande för perioden 22.04.2020–31.12.2021.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 18 §, 73 § 1 mom.
Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 9.1

Lagakraftvunnet