CSN:2020/6

Har getts
20.3.2020
Diarienummer
VH/6345/02.05.04/2019
Mervärdesskatt, Voucher, Enfunktionsvoucher, Bestämmelsen om kedjeförsäljning, Kommissionshandel

A Ab sålde resebiljetter av B som erbjuder persontransporttjänster. Biljetterna var engångsbiljetter, dygnsbiljetter och periodbiljetter. A Ab sålde även värde som laddas på resekortet i sitt eget namn för B:s räkning. A Ab fastställde priserna på resebiljetter självständigt. Med det uppladdade värdet på resekortet kunde man köpa resebiljetter från kortläsare på kommunikationsmedel om värdet täckte biljettpriset. Vid köp av resebiljetter på A:s egna verksamhetsställen kunde värdet användas som en del av vederlaget och betala resten på ett annat sätt.

Engångsbiljetter, årsbiljetter och periodbiljetter skulle inte betraktas som vouchrar. A Ab ansågs sälja resebiljetterna, dvs. persontransporttjänsterna, i form av kommissionshandel såsom avses i MomsL 19 § 1 mom. A Ab skulle betala mervärdesskatt på totalbeloppet av priset på resebiljetterna och sitt eget tjänstarvode enligt en skattesats på 10 procent.

Värdeladdningen skulle betraktas som en enfunktionsvoucher. Även om det kunde hända vid köp av en persontransporttjänst med en värdeladdning att värdeladdningen inte räckte till arvode för persontransporttjänsten, kunde tillämpningen av bestämmelsen om kedjeförsäljning i MomsL 18 d § 3 mom. anses motsvara det ekonomiska och privaträttsliga förhållandet mellan A Ab och B. A Ab ansågs därmed sälja den persontransporttjänst som avsåg en värdeladdning som betraktas som en enfunktionsvoucher till köparen av värdeladdningen. A Ab skulle betala mervärdesskatt på totalbeloppet av persontransporttjänsten och sitt eget tjänstarvode enligt en skattesats på 10 procent.

Förhandsavgörande för perioden 20.3.2020-31.12.2021.

18 e § 1 mom., 18 e § 2 mom., 18 f § 1 mom., 18 f § 3 mom., 19 § 1 mom., 73 § 1 mom., 85 a § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen

Lagakraftvunnet