CSN:2019/54

Har getts
1.11.2019
Diarienummer
VH/1545/02.05.04/2019
Mervärdesskatt, Förmedlingstjänst av värdepapper, Förvaltningstjänst för en särskild investeringsfond

A Ab utförde en tjänst som hänförde sig till en process inom värdepappershandeln. Processen inom värdepappershandeln utförde olika granskningar som förutsätts av värdepappershandeln. När alla granskningar hade genomförts skickade processen en order om överlåtelse av värdepapper till systemet av den part som var verksam som förmedlare. Värdepappersförmedlaren utförde förmedlingstjänsten av värdepappret, varefter processen mottog en bekräftelse. På basis av bekräftelsen upprättade processen ett meddelande som utförde t.ex. överlåtelser av pengar i systemen. Processen utförde även uppgifter som hänförde sig till uppdatering av register, rapportering av värdepappershandel och beräkning av värdepappersförmedlarens arvode.

A Ab utförde även tjänster som hänförde sig till bolagshändelser samt en tjänst avseende investeringstjänsteförfrågan. Bolagshändelserna var en konsekvens av värdepappershandeln. Med bolagshändelser avsågs t.ex. börslistning och aktieemission. Med investeringstjänsteförfrågan kunde man beräkna t.ex. intäktsprognoser för de olika investeringsalternativen. De tjänster som avsåg bolagshändelser och den tjänst som avsåg investeringstjänsteförfrågan utgjorde bitjänster till processen för värdepappershandeln.

Processen för värdepappershandeln ansågs som helhet betraktad uppfylla de särskilda och väsentliga uppgifterna för förmedlingstjänst av värdepapper. Därmed utgjorde processen för värdepappershandeln och dess bitjänster en tjänst som ska betraktas som momsfri finansieringstjänst.

A Ab utförde även tjänster för en särskild investeringsfond. Sådana tjänster var t.ex. tjänster som hänför sig till rapportering och registrering av uppgifter och tjänster som hänför sig till beräkning av förvaltningsarvoden.

De tjänster som hänför sig till en särskild investeringsfond ansågs utgöra en separat helhet son var en särskild och väsentlig komponent i förvaltningen av en särskild investeringsfond. Tjänsten skulle därmed betraktas som en förvaltningstjänst för en särskild investeringsfond som avses i mervärdesskattelagen och mervärdesskattedirektivet.

A Ab behövde inte betala mervärdesskatt på försäljningen av den tjänst som hänför sig till processen för värdepappershandel eller förvaltningstjänsten för en särskild investeringsfond. På motsvarande sätt när bolaget köpte dessa tjänster av ett bolag etablerat i Storbritannien för att sälja dem vidare behövde A Ab inte betala mervärdesskatt på de tjänster det köpte på basis av omvänt skattskyldighet.
Förhandsavgörande för perioden 01.11.2019–31.12.2020.
Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 41 § och 42 §
Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 135.1 d, f och g
EUD i mål C-2/95, Sparekassernes Datacenter, mål C-275/11, GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH och mål C-169/04, Abbey National plc och Inscape Investment Fund

HFD 16.3.2021 L 120 (ingen ändring)