CSN:2019/48

Har getts
25.10.2019
Diarienummer
VH/2258/02.05.04/2019
Internationell beskattning, Specialplaceringsfond

Sökanden var en tysk öppen (open-ended) offentlig fastighetsfond. Till sin juridiska form var fonden "Sondervermögen” som regleras med Tysklands investeringslag som gäller (halv)professionella investerare och förmögna privatpersoner. Fonden betraktades som en alternativ investeringsfond (offener Immobilien-Publikums-AIF). Fondens verksamhet reglerades av Tysklands lag om investeringsverksamhet (Kapitalanlagegesetzbuch) med vilken Tyskland implementerar Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder  ("AIFM") i sin nationella lagstiftning. Enligt Tysklands lagstiftning var fonden inte en separat juridisk person, utan ett odelat samägande som grundade sig på ett avtalsarrangemang mellan investerare och förvaltningsbolaget. Den juridiska ägaren av investeringarna i fonden var förvaltningsbolaget (s.k. trust-modell, "Treuhandlösung") i enlighet med fondens allmänna regler (General Fund Rules).

En andel på minst 51 procent av fondens kapital skulle vara investerad i fastigheter eller fastighetsbolag. Den resterande delen av kapitalet kunde investeras i andra objekt, såsom insättningar, värdepapper eller aktier underställda EU:s eller Tysklands reglering. Av fondens medel hade ca 95 % investerats i bostäder. Fonden hade över 30 självständiga andelsägare som uppfyllde förutsättningarna i 16 a kap. 4 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Centralskattenämnden ansåg att sökanden på basis av 20 a § 4 mom. i inkomstskattelagen var befriad från inkomstskatt, eftersom den trots fondstadgarna de facto delade ut minst tre fjärdedelar av räkenskapsperiodens vinst, bortsett från icke-realiserad värdeökning. För att uppfylla villkoren för skattefrihet skulle sökanden varje skatteår bevisa att den delar ut eller har delat ut minst en vinst som avses i ISkL 20 a § 4 mom. Med räkenskapsperiodens vinst avsågs ett belopp som motsvarar den vinst som beräknats för en motsvarande finländsk fastighetsinvesteringsfond varifrån beloppet av vinst att delas ut beräknas. Från räkenskapsperiodens vinst som beräknats enligt Finlands lagstiftning kunde man inte längre dra av sådana belopp som inte kunde delas ut enligt lagstiftning som tillämpas på fonder i andra stater eller enligt myndighetsanvisningarna.

Skatteåret 2020

Inkomstskattelagen 20 a §

Lagakraftvunnet