CSN:2019/44

Har getts
3.10.2019
Diarienummer
VH/2033/02.05.04/2019
Internationell beskattning, Källskatt, Utbetalning av medel, Fond för fritt eget kapital

A Abp planerade att till sina aktieägare betala ut medel från en fond för inbetalt fritt eget kapital. Enligt ansökan hade åtminstone cirka 98 procent av A Abp:s fond för inbetalt fritt eget kapital bildats till följd av placeringar som gjorts i bolaget.

Centralskattenämnden konstaterade att med stöd av 33 a § 3 mom. i inkomstskattelagen ansågs A Abp:s i 13 kap. 1 § 1 punkten i inkomstskattelagen (624/2006) avsedda utbetalning från en fond för inbetalt fritt eget kapital i Finlands interna skattelagstiftning som en utdelning, på vilken källskatt ska betalas med stöd av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst. När man ytterligare beaktade att aktieägarnas ställning i egenskap av delägare till följd av den utdelning av medel som skedde från A Abp:s fond för inbetalt fritt eget kapital i den i ansökan beskrivna situationen inte ändrades gentemot bolaget eller övriga aktieägare, ansåg centralskattenämnden att utbetalningen av medel vid tillämpning av skatteavtal som avses i förhandsavgörandet skulle betraktas som inkomst som erhållits från aktier.

Förhandsavgörande för åren 2019–2021.

Lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 3 §.

Inkomstskattelag 33 a § 3 mom.

Artikel 10 punkt 7 i avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Nederländerna för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Artikel 10 punkt 5 i avtalet mellan Republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.

Artikel 10 punkt 6 i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.

Artikel 10 punkt 3 i avtalet mellan Finland och Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst.

Artikel 3 punkt 4 i avtalet mellan Finlands regering och Australiens regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst.

Artikel 10 punkt 3 och artikel 21 punkt 1 i avtalet mellan Republiken Finland och Mexicos förenta stater för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst.

HFD 25.11.2929 L 4276 (ingen ändring)