CSN:2019/45

Har getts
3.10.2019
Diarienummer
VH/2304/02.05.04/2019
Beskattning av personlig inkomst, Hushållsavdrag, Installation av ett larmsystem

Sökanden hade låtit installera i ett egnahemshus som hen bodde i ett larmsystem som tillhandahölls av B Ab. Larmsystemet omfattade övervakningsanordningarna, övervakning dygnet runt på larmcentralen och väktarutryckningar vid behov. Startpaketet för det larmsystem som sökanden anskaffat hade kostat sammanlagt 1 469,99 euro, vilket enligt ansökningshandlingarna omfattade installations- och annat arbete som utfördes i sökandens hem för 496,00 euro. Utöver detta började sökanden betala till B Ab en månatlig serviceavgift som omfattade felavhjälpning på övervakningsanordningar som B Ab har äganderätt till samt kostnaderna för kontinuerlig övervakning dygnet runt och för eventuella väktarutryckningar.

Med beaktande av att på basis av det som lagts fram i ansökan kunde det säkerhets- och larmsystem som sökanden anskaffat till sin natur betraktas som en husteknisk grundförbättring samt att på basis av rätts- och beskattningspraxisen har maskiner och anordningar i anslutning till sådana system inte betraktats som hushållsmaskiner eller anordningar i hushållet som avses i 127 a § 2 mom. i inkomstskattelagen, ansåg centralskattenämnden att de arbeten för installation av säkerhets- och larmsystemets anordningar som beskrivits i ansökan utgjorde i sökandens beskattning arbete som berättigar till hushållsavdrag i enlighet med 127 a 1 mom. i inkomstskattelagen.

Förhandsavgörande för skatteår 2019.

Inkomstskattelag 127 a §

Omröstning 5-2

HFD 15.9.2020 L 3662 (ingen ändring)