CSN:2019/41

Har getts
6.9.2019
Diarienummer
VH/1209/02.05.04/2019
Momsbeskattning, Fordon, Avbetalningsavtal, Begreppet vara, Finansiell tjänst

Köparen skaffade ett nytt fordon från bilaffär A Ab genom ett avbetalningsavtal. Avbetalningsavtalet överfördes till B Ab som säkerhet för en finansieringsfordran så att alla rättigheter som ingick i avtalet överfördes från A Ab till B Ab. På basis av avbetalningsavtalet fick köparen nyttjande- och bestämmanderätten till fordonet och efter att ha betalat hela köpesumman blev köparen ägaren till fordonet. Enligt avtalet överläts fordonet till köparen i början av avtalsperioden och köparen betalade betalningsrater vanligtvis under 1–5 års tid. Äganderätten överfördes till köparen slutgiltigt när denne hade betalat alla rater som ingick i betalningsprogrammet.

Enligt ansökan hade B Ab som avbetalningsavtalets förvärvare endast en säkerhetsrättslig rätt till finansieringsfordran i egenskap av borgenär. B Ab hade inte i något skede köpt det nya fordon som var köpobjekt. I avbetalningsavtalet ingick ett element av prisgaranti enligt vilket köparen kunde överlåta fordonet till B Ab till ett visst pris på vissa avtalsvillkor som hade fastställts i avtalet. Om villkoren för prisgarantin uppfylldes skulle äganderätten överföras till B Ab genom ett separat köpebrev.

Centralskattenämnden ansåg att A Ab enligt avbetalningsavtalet hade sålt det nya fordonet till köparen så att äganderättens övergång förutsatte att samtliga rater i betalningsplanen hade betalats. Avbetalningsköpet ansågs utgöra sådan momspliktig varuförsäljning för A Ab som avses i 1 § i mervärdesskattelagen. Om beviljandet av finansiering och därtill hörande ställandet av säkerhet enligt ansökan ansåg CSN att det är B Ab:s kreditgivning och andra finansieringsarrangemang enligt 42 § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen och således sådan försäljning av momsfria finansiella tjänster som avses i 41 § i mervärdesskattelagen.

Förhandsavgörande för tiden 6.9.2019–31.12.2020.

1 § 1 mom. 1 punkten, 17 §, 18 §, 41 §, 42 § 1 mom. 2 punkten och 190 a § i mervärdesskattelagen

Artikel 2.1 a och c punkterna, artikel 14.1 och 14.2 b punkten och artikel 24.1 samt artikel 135.1 b och c punkterna i rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt (2006/112/EG)

Lagakraftvunnet