CSN:2019/34

Har getts
29.8.2019
Diarienummer
VH/1269/02.05.04/2019
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Partiell delning, Verksamhetsgren, Investeringstillgångar

Sökanden var enligt ansökningshandlingarna ett familjeföretag med sektorövergripande verksamhet som enligt bolagsordningen också bedrev investeringsverksamhet. Sökanden hade investerat tillgångar till ett värde på ca 20 miljoner euro via tre olika utomstående kapitalförvaltare. Investeringsverksamheten finansierades inte med främmande kapital.

Bolaget hade ett investeringsråd med fem ledamöter. Investeringsrådets uppgift var i första hand att fastställa målsättningarna och en konkret strategi för investeringsverksamheten. Kapitalförvaltarna hade fullmakt för den dagliga handeln och investeringsrådet övervakade dem under ordförandens ledning. Då mera betydande köp ingicks bad kapitalförvaltarna investeringsrådets tillstånd till transaktionerna. Bolaget hade under åren 2013–2018 haft sammanlagt ca 50–180 inlösningar och teckningar av vilka de flesta hade gjorts med olika fondandelar.

Sökanden hade i avsikt att genom partiell delning överföra sina investeringstillgångar, avtalen med kapitalförvaltarna och investeringsrådet till ett nytt aktiebolag som skulle bildas för investeringsverksamhet. Till det nya bolaget överfördes endast lite skulder och inte alls anläggningstillgångar. Efter delningen skulle bolaget hyra lokaler och skaffa även ekonomiförvaltningstjänster från sökanden.

Centralskattenämnden ansåg att det under de förhållanden som hade beskrivits i ansökan inte var fråga om en sådan helhet av tillgångar och skulder i anslutning till bolagets rörelseverksamhet som organisatoriskt sett skulle bilda en oberoende ekonomisk enhet. Däremot var föremålet för överföringen finansiella värdepapper som var investerade via utomstående kapitalförvaltare och med vilka det överförande bolaget inte aktivt bedrev näringsverksamhet. Tillgångarna som skulle överföras genom den partiella delningen bestod således av enskilda förmögenhetsposter som inte bildade en sådan näringsgren som avses i 52 c § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Bestämmelserna om partiell delning i 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet kunde således inte tillämpas på överföringen av investeringstillgångarna.

Förhandsavgörande för skatteåren 2019–2020.

52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

HFD 1.10.2020 L 3837 (upphävt)