CSN:2019/29

Har getts
14.6.2019
Diarienummer
VH/1119/02.05.04/2019
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Momsbeskattning, Helhetstjänst, Ersättning för helhetstjänst

På basis av ansökningsdokumenten började det etablerande sökande företaget med ett över 20 år långt avtal om helhetstjänst genomföra en helhetstjänst gällande skolor och daghem som omfattade planeringstjänst, byggtjänst, finansieringstjänst och underhållstjänst. Underhållstjänsten omfattade inte idrottsplatserna, som anlades i anslutning till en del av skolorna.

Vederlaget för helhetstjänsten bestod av en serviceavgift, som minskades eller preciserades på basis av användbarhet, servicenivå, kostnadsnivå samt kundnöjdhet. Dessutom var den sökande berättigad till dröjsmålsersättning för dröjsmål som berodde på beställaren. Den sökande kunde utföra ändringsarbeten, som kunde innefattas i nettoserviceavgiften eller utbetalas som separata ersättningar. Beställaren och den sökande kunde även avtala separat om genomförande av ytterligare arbeten.

Beställaren och den sökande var inte i intressegemenskap med varandra såsom avses i 31 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande.

Centralskattenämnden ansåg att planeringen, bygget och finansieringen av skolor, daghem och idrottsplatser samt underhållet av skolor och daghem skulle med beaktande av helheten anses vara en sådan helhetstjänst, som till innehållet motsvarar en sådan helhetstjänst som avses i 19 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i 29 § 1 mom. 10 punkten och 2 mom. i mervärdesskattelagen. 19 a § och 27 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 29 § 1 mom. 10 punkten och 15 § 4 mom. i mervärdesskattelagen tillämpades också på de idrottsplatser som anlades i anslutning till skolobjekten.

De dröjsmålsersättningar som utbetalades till den sökande och som beskrivs i ansökningsdokumenten var ersättning för helhetstjänsten. De ersättningar för ytterligare arbeten samt ändringsarbeten som den sökande avtalat och fått betalning för separat, och som debiterades i form av särskild ersättning, ansågs inte vara ersättning för helhetstjänsten. Således kunde man på ersättningar som betalades för dessa inte tillämpa 19 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 29 § 1 mom. 10 punkten och 2 mom. i mervärdesskattelagen. Inkomstbeskattningens förhandsavgörande för skatteåren 2019–2024. Förhandsavgörande gällande mervärdesskatt för perioden 14.6.2019–31.12.2020.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 19 a § och 27 c §
Mervärdesskattelagen 29 § 1 mom. 2 mom., 15 § 4 mom.

Lagakraftvunnet