CSN:2019/22

Har getts
14.6.2019
Diarienummer
VH/3182/02.05.04/2018
Mervärdesskatt, Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet, Inkvarteringstjänst, Hälso- och sjukvårdstjänst

A Ab ägde en sjukhusbyggnad. A Ab:s dotterbolag B Ab bedrev momsfri hälso- och sjukvård i sjukhusbyggnaden. A Ab överlät vårdavdelningsplatser till B Ab:s patienter. Patienterna kunde övernatta på vårdavdelningen både före och efter ingrepp. Både A Ab och B Ab fakturerade patienterna för sina tjänster separat. A Ab hade varken ett tillstånd som föreskrivs i lagen om privat hälso- och sjukvård eller anställda som var yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. A Ab sålde inte några hälso- och sjukvårdstjänster.

Den tjänst som A Ab utförde bestod av tillhandahållandet av inredda inkvarteringslokaler samt av tilläggstjänster till detta, t.ex. linnevård. I tjänsten var det fråga om överlåtelse av nyttjanderätt till rum i inkvarteringsverksamhet som kunde jämföras med hotellverksamhet. Trots att tjänsten anknöt till utförandet av tjänster inom den hälso- och sjukvårdsverksamhet som B Ab bedrev förutsätter kravet på momsbeskattningens neutralitet att tjänsten i momsbeskattningen ska behandlas på samma sätt som andra inkvarteringstjänster. Överlåtelsen av vårdavdelningsplatser skulle således betraktas som utförande av i 29 § 1 mom. 3 punkten i mervärdesskattelagen avsedd inkvarteringstjänst på vilken momssatsen om 10 procent enligt 85 a § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen ska tillämpas.

Förhandsavgörande för tiden 14.6.2019–31.12.2020.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 27 § 1 mom., 29 § 1 mom. 3 punkten, 85 a § 1 mom. 2 punkten
Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 98.2, artikel 135.1 första stycket, artikel 135.2 punkt a
Mervärdesskattedirektivet bilaga III punkt 12

(ej vunnit laga kraft)

Överklagat