CSN:2019/16

Har getts
26.4.2019
Diarienummer
VH/535/02.05.04/2019
Momsbeskattning, Momsskyldighetsgrupp, Huvudrörelse och filial, En momsskyldig

A var en filial som var etablerad i Finland och som inte hörde till en skattskyldighetsgrupp i någon stat. Filial A:s huvudrörelse var B, som var etablerad i en annan medlemsstat och som i sin etableringsstat hörde till en skattskyldighetsgrupp. Ärendet handlade om momsbehandlingen av huvudrörelse B:s tjänster till filial A då A var etablerad i Finland, B i en annan medlemsstat och tjänsterna omfattades av den allmänna momsbestämmelsen.

Som medlem i en skattskyldighetsgrupp som var etablerad i en annan medlemsstat var huvudrörelsen B en del av en momsskyldig som utgjordes av en skattskyldighetsgrupp i medlemsstaten i fråga. Filialen A ansågs vara en självständig skattskyldig som avses i direktivet och en sådan idkare av rörelseverksamhet som avses i mervärdesskattelagen. Eftersom huvudrörelsen överlät tjänster som omfattades av den allmänna momsbestämmelsen till en filial med säte i Finland, ansågs tjänsterna vara sålda i Finland. Således skulle den finska filialen A betala moms på basis av omvänd skattskyldighet.

Förhandsavgörande för tiden 26.4.2019–31.12.2020.

1 § 1 mom. 1 punkten, 9 § 1 mom., 13 a § 1 mom., 18 § 2 mom., 65 §, 66 § 190 a § i mervärdesskattelagen
Artikel 2.1 c, artikel 9, artikel 11, artikel 44, artikel och 45 artikel i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)
I EUD:s dom i ärendet C-7/13 (Skandia America Corp. (USA), filial Sverige)
14 § 1 mom. i lagen om Skatteförvaltningen

Omröstning 6–1

(Ej lagakraftvunnet)

Överklagat