CSN:2018/57

Har getts
20.12.2018
Diarienummer
VH/2135/02.05.04/2018
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Verksamhetsöverlåtelse, Specialplaceringsfond


Enligt ansökan hade sökandena för avsikt att överlåta sin placeringsverksamhet som omfattar kapitalfond- och fastighetsplaceringar till en i 2 § 1 mom. 2 a punkten i lagen om placeringsfonder avsedd specialplaceringsfond som skulle inrättas. De tillgångar som skulle överföras i form av en apport som avses 53 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder bestod av kapitalfond- och fastighetsplaceringar som räknas till sökandenas placeringstillgångar. Till följd av karaktären av sökandenas verksamhet hänförde sig inga skulder till placeringarna. I vederlag fick sökandena endast fondandelar i den specialplaceringsfond som skulle inrättas.

När man beaktade att specialplaceringsfonden i form av en placeringsfond var ett samfund som är befriat från skatt som betalas på inkomst samt att kontinuitetsprincipen skulle iakttas i beskattningen för båda överlåtelseparterna i verksamhetsöverlåtelsen, ansåg centralskattenämnden att bestämmelsen i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet inte skulle tillämpas på den i ansökan beskrivna överföringen av tillgångar i sökandenas beskattning. Förhandsavgörande för skatteåren 2018 och 2019.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 52 § 1 mom. och 52 d §

Artiklarna 3, 4 och 9 i rådets direktiv 2009/133/EG om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags (SE) eller en europeisk kooperativ förenings säte (SCE)

HFD 28.5.2020 T 2350 (upphävt och returnerat)