CSN:2019/6

Har getts
15.2.2019
Diarienummer
VH/2747/02.05.04/2018
Mervärdesskatt, Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet, Användning som berättigar till kommunåterbäring, Rivningskostnader, Avdragsrätt

Kommunens gamla skolcenter som användes i skolbruk skulle rivas och ett nytt skolcenter byggas i dess ställe. Avsikten med arrangemanget med flera olika avtal var att X finansierar rivningen av det gamla skolcentret och byggnationen av ett nytt skolcenter med ett fastighetsleasingarrangemang. Den fastighetsleasinghyra som X debiterade var enbart ersättning för användningen av skolcentret, först för användningen av det gamla skolcentret och sedan för nyttjanderätten till det nya skolcentret. Användningen av skolcentret i skolbruk ingick i kommunens verksamhet som berättigade till kommunåterbäring.

Mervärdesskatt skulle betalas för leasinghyran för fastigheterna, om X ansökte om att bli mervärdesskattskyldig som överlåtare av nyttjanderätten till fastigheten (MomsL 30 §) och fastigheten uthyrdes till verksamhet som berättigar till kommunåterbäring, dvs. avdragsgill användning med ett långvarigt hyresavtal. Det hade ingen betydelse att avsikten var att riva det gamla skolcentret under avtalsperioden. Kostnaderna för rivningen av det gamla skolcentret och byggnationen av det nya skolcentret utgjorde direkta och omedelbara kostnader för den skattskyldiges uthyrningsverksamhet och därmed avdragbara i enlighet med MomsL 102 § 1 mom.

Förhandsavgörande för perioden 15.02.2019-31.12.2020.

Mervärdesskattelagen 27 § 1 mom., 30 § 1 mom., 102 § 1 punkten, 130 § 1 mom., 133 § 1 mom.

Mervärdesskattedirektivet(2006/112/EG) artikel 14 punkt 1 och punkt 2b, artikel 24 punkt 1 och artikel 168a

Europeiska domstolens dom i ärendet C-209/14 NLB Leasing d.o.o, punkt 45 i domen, i ärendet C-104/12 Becker, punkt 22 i domen och ärendet C-408/98 Abbey National

Lag om Skatteförvaltningen 14 § 1 mom.

HFD 6.7.2020 L 2978 (upphävt och returnerat)