CSN:2018/55

Har getts
20.12.2018
Diarienummer
VH/2075/02.05.04/2018
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Avskrivningarnas bundenhet till redovisningen, IFRS

Enligt ansökan upprättade A-koncernens moderbolag A Ab sitt koncernbokslut enligt de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap 1 § i bokföringslagen. Avsikten var att inom koncernen gå över till en modell där även A Ab:s separata bokslut skulle med stöd av 7 a kap 3 § i bokföringslagen upprättas enligt de internationella redovisningsstandarderna.

A Ab hade för avsikt att göra en kostnadsföring som motsvarar de avskrivningar som skulle dras av i beskattningen i sin huvudbokföring i enlighet med den finländska bokföringsstandarden. I resultat- och balansräkningen i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna skulle man bokföra den kalkylmässiga skatteskuld som orsakas av avskrivningarna i beskattningen. Beloppet av och grunderna för skatteskulden skulle redogöras i noterna till bokslutets kalkylmässiga skatter. Den resterande delen av skillnaden mellan kostnadsföringen i huvudbokföringen och de avskrivningar i bokföringen som bokförs i resultaträkningen skulle i bokslutet hänföras till eget kapital, vilket skulle öka räkenskapsperiodens vinst i resultaträkningen och beloppet av eget kapital i balansräkningen.

Centralskattenämnden konstaterade, att bestämmelsen i 54 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet har avskrivningar i beskattningen begränsats till det belopp som dragits av i bokföringen. För att avskrivningen kunde dras av i beskattningen, skulle den kostnadsföring som avses i bestämmelsen bokföras på ett resultatpåverkande sätt på resultaträkningen i det officiella bokslutet. Centralskattenämnden ansåg, att i den situation som beskrivits i ansökan hade beloppet av avskrivningarna i beskattningen inte i bokföringen dragits av på det sätt som avses i 54 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Förhandsavgörande för skatteåren 2018 och 2019.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 54 § 2 mom.

HFD 25.11.2019 L 5595 (ingen ändring)