CSN:2018/36

Har getts
31.8.2018
Diarienummer
A44/8210/2018
Beskattning av personlig inkomst, Överlåtelse av kapitaliseringsavtal

Sökanden hade gjort en placering i ett kapitaliseringsavtal enligt 18 § i lagen om försäkringsklasser (526/2008), vilket tillhandahölls av ett livförsäkringsbolag och vars värdeutveckling var kopplad till de placeringsobjekt som sökanden valt. Sökanden hade för avsikt att överlåta kapitaliseringsavtalet jämte alla tillhörande rättigheter.

Centralskattenämnden konstaterade utifrån den utredning som lagts fram i ansökningshandlingarna att det kapitaliseringsavtal som sökanden och livförsäkringsbolaget ingått var av sådan karaktär att det kunde jämställas med en tidsbunden deposition, och med anledning av placeringarna utifrån avtalet hade sökanden fått en fordringsrätt gentemot livförsäkringsbolaget. Det var inte möjligt att överföra de rättigheter som grundade sig på kapitaliseringsavtalet till en tredje part med en överlåtelse av besittningen av avtalshandlingen utan att höra livförsäkringsbolaget. Enligt avtalsvillkoren var en förutsättning för att överföra kapitaliseringsavtalet ett samtycke av livförsäkringsbolaget, och vid sidan om skyldigheten att betala tillbaka placeringarna uppkom för livförsäkringsbolaget skyldigheter enligt lagen om försäkringsavtal (543/1994) gentemot sökanden utifrån den andra partens egenskaper, och i en situation där livförsäkringsbolaget godkände överföringen, också gentemot överlåtaren av kapitaliseringsavtalet.

Vid överlåtelsen av kapitaliseringsavtalen eller den fordringsrätt som uppkommit utifrån avtalet för sökanden handlade det följaktligen inte om överlåtelse av ett värdepapper, såsom ett löpande skuldebrev, eller en transaktion som kan jämställas med denna, utan om en avtalsbaserad överföring av an fordringsrätt. Förutsättningen för överföringen var att livförsäkringsbolaget samtyckte till överföringen, då avtalsförhållandet mellan sökanden och livförsäkringsbolaget upphörde och ett separat avtalsförhållande uppkom mellan överlåtaren och livförsäkringsbolaget.

Centralskattenämnden ansåg att det kapitaliseringsavtal som beskrivits i ansökan eller den fordringsrätt som uppkommit för sökanden utifrån avtalet inte i beskattningen kunde ses som sådan egendom, som då den överlåts är föremål för tillämpning av bestämmelserna om överlåtelsevinst och -förlust i inkomstskattelagen. Förhandsavgörande för åren 2018 och 2019.

Inkomstskattelagen 45 § 1 mom. och 50 § 1 mom.

HFD 18.6.2019 L 2897 årsboken (upphävt)