Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

CSN:2018/31

Har getts
15.6.2018
Diarienummer
A16/8210/2018
Mervärdesskatt, Hälso- och sjukvårdstjänster, Tandprotes, Försäljning i egenskap av tandtekniker, I samband med utförande av hälso- och sjukvårdstjänster har varor överlåtits

A Ab sålde fabrikstillverkade implantat, protetiska förlängningar som fästs vid implantat och skruvar. A Ab hade anställda tandtekniker.

Implantat, förlängningar och skruvar skulle anses som delar av en tandprotes. Även om det var fråga om fabrikstillverkade delar av tandproteser, kunde man anse att tandteknikerna i bolagets tjänst svarade med sin yrkeskunskap för att delarna av tandproteser kvalitetsmässigt motsvarade delar av tandproteser som tillverkats av tandtekniker. Bolaget ansågs således agera i egenskap av tandtekniker när de sålde delar av tandproteser. För försäljningen av delar av tandproteser skulle mervärdesskatt inte betalas på basis av 36 § 3 punkten i MomsL.

A Ab sålde också instrument såsom borrar, skruvmejslar och instrument avsedda för bearbetning av ben. A Ab sålde dessutom material såsom gel och membran för främjande av sårläkning, kollagenfyllningar samt animaliskt och syntetiskt benmaterial.

De instrument och det material som A Ab sålde var inte tandproteser. A Ab utförde inte i 34 § och 35 § i MomsL avsedda hälso- och sjukvårdstjänster, och därför kunde man inte anse att instrumenten och materialet hade överlåtits i samband med överlåtandet av hälso- och sjukvårdstjänster. Försäljningen av instrument och material var således inte momsfri på basis av 36 § 5 punkten i MomsL. På försäljning av instrument och material skulle moms betalas på basis av 1 § 1 mom. 1 punkten i MomsL.

Förhandsavgörande för perioden 15.6.2018–31.12.2019.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 17 §, 34 §, 35 §, 36 § 3 punkten och 5 punkten.
Mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) artikel 132.1 e
EUD i ärende C-401/05 (VDP Dental Laboratory NV)

Icke lagakraftvunnet

Sidan har senast uppdaterats 18.7.2018