CSN:2018/23

Har getts
4.5.2018
Diarienummer
A12/8210/2018
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Internationell beskattning, Gränsöverskridande koncernbidrag, Koncernstöd

Bolaget A som hade grundats i ett annat EU-land ägde 100 procent av aktierna i finländska B Abp och i bolaget C som hade grundats i ett tredje EU-land. Bolaget C:s affärsverksamhet hade varit förlustbringande och koncernen hade beslutat att upphöra med verksamheten. Eftersom bolaget C inte utifrån vad som lagts fram i ansökan idkade näringsverksamhet i Finland, ansåg Centralskattenämnden att B Abp inte kunde ge sådant stöd som avses i lagen om koncernbidrag vid beskattningen för att täcka bolaget C:s förluster.

Det finländska koncernbidragssystemet skulle bedömas mot EU:s grundläggande friheter med tanke på etableringsfriheten enligt artikel 49 i FEUF. Med hänsyn till att B Abp i det aktuella fallet inte var moderbolag till bolaget C och B Abp inte heller annars kunde betraktas som etablerat i en tredje EU-stat på det sätt som avses i artikel 49 i FEUF, fanns det inget behov av att bedöma om det finländska koncernbidragssystemet försatte B Abp i en svagare position än i en ägarstruktur där både koncernbidragsmottagaren och koncernbidragsgivaren var inhemska bolag.

Centralskattenämnden ansåg att bolaget A utifrån den utredning som hade lagts fram i ansökningshandlingarna i föreliggande fall var en sådan juridisk person som avses i 6 b § 7 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet som på basis av sitt aktieinnehav har sådant bestämmande inflytande i både B Abp och bolaget C som motsvarar det bestämmande inflytande som avses i 8 kap. 12 § i aktiebolagslagen. Utifrån detta kunde på den eventuella förlust av fordringar mellan B Abp och bolaget C under de omständigheter som beskrivits i ansökan tillämpas 16 § 7 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, och förlusten var därmed inte avdragbar i B Abp:s beskattning.

Förhandsavgörande för skatteåret 2018.

Lag om koncernbidrag vid beskattningen 2 och 3 §
Lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 16 § 7 punkten
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt artikel 49

HFD 11.6.2020 L 2571 (ingen ändring)