CSN:2018/25

Har getts
4.5.2018
Diarienummer
A11/8210/2018
Beskattning av personlig inkomst, Överlåtelse av masskuldebrev, Aktieemission, Skatteår

Enligt ansökningshandlingarna hade sökanden på eftermarknaden förvärvat masskuldebrev från A Abp under lånekapitalets nominella värde efter att bolaget genom beslut av tingsrätten hade undergått företagssanering. Sökanden hade senare tecknat aktier hos A Abp med en aktieemission som riktats till bolagets fordringsägare, där teckningstiden för aktierna upphörde 28.12.2016.

Vid aktieemissionen hade teckningspriset på aktien betalats i sin helhet genom att kvitta den fordran på saneringsskulden som innehavaren av skuldebrevet hade från A Abp mot teckningspriset på de nya aktierna. Enligt ett börsmeddelande från A Abp hade aktieemissionen utgjort en del av bolagets saneringsförfarande, med avsikt att minska bolagets skulder.

Kvittningen av skulderna och betalningen av de nya aktier som erhållits vid aktieemissionen hade genomförts i enlighet med emissionsvillkoren sedan A Abp:s styrelse godkänt teckningarna genom sitt beslut 3.1.2017, och de nya aktierna hade skapat aktieägarens rättigheter i bolaget från och med den tidpunkt som de hade registrerats i handelsregistret. A Abp hade i sitt bokslut 31.12.2016 lagt fram sitt skuld- och aktiebelopp i enlighet med den situation som föregick aktieemissionen.

Centralskattenämnden ansåg att i fråga om sökandens masskuldebrev hade den överlåtelse som avses i 45 § 1 mom. och 50 § 1 mom. i inkomstskattelagen under de i ansökan beskrivna omständigheterna skett vid den tidpunkt då A Abp:s styrelse hade godkänt de aktieteckningar som gjorts vid aktieemissionen i enlighet med emissionsvillkoren. Som överlåtelsepris på de masskuldebrev som sökanden överlåtit vid aktieemissionen kunde inte under de i ansökan beskrivna omständigheterna anses det teckningspris på aktierna som baserar sig på det nominella värdet på lånekapitalet för masskuldebreven. Som överlåtelsepris på sökandens masskuldebrev skulle däremot anses det gängse pris på masskuldebreven, som under de i ansökan beskrivna omständigheterna kunde fastställas utgående från de jämförda överlåtelser av aktierna i A Abp som skedde nära överlåtelsetidpunkten. Förhandsavgörande för skatteår 2017.

Inkomstskattelagen 45 § 1 mom., 46 § 1 mom., 50 § 1 mom. och 110 § 2 mom.

Omröstning 7-1 för meddelande av förhandsavgörande.

HFD 5.7.2019 L 3209 årsboken (partiellt upphävt, partiellt undanröjts)