CSN:2018/19

Har getts
6.4.2018
Diarienummer
A17/8210/2018
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Periodisering av inkomst, Organiseringsarvode för lån

Enligt ansökan hade sökanden för avsikt att för de krediter som denne beviljat sina kunder som en engångsersättning ta ut ett organiseringsarvode som förföll till betalning i sin helhet vid den tidpunkt som lånet beviljades. Organiseringsarvodets storlek varierade beroende på kund som en procentuell andel av lånekapitalet, men organiseringsarvodet var dock alltid minst 300 euro.

Sökanden hade för avsikt att upprätta sin bokföring i enlighet med en av Finansinspektionen 9.3.2016 utfärdad och 29.1.2018 ändrad bestämmelse om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn. Enligt sökanden betraktades organiseringsarvodet för lånet utgående från Finansinspektionens bestämmelse som ränteintäkt som skulle periodiseras under lånetiden med iakttagande av den metod för effektiv ränta som bestämts i IFRS 9.B5.4.1.

Centralskattenämnden konstaterade att utgående från vad som lagts fram i ansökan hade det organiseringsarvode som sökanden tagit ut av kunden i samband med att lånet beviljades inte något ekonomiskt eller avtalsmässigt samband med lånetiden för det lån som beviljades. Enligt ansökan skulle organiseringsarvodet för lånet för sökanden anses som ett arvode av engångsnatur för beviljande av lånet. Utifrån ovan redogjorda grunder ansåg centralskattenämnden att organiseringsarvodena för lånet inte kunde periodiseras i beskattningen under lånetiden i enlighet med 20 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, utan organiseringsarvodena utgjorde i enlighet med 19 § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avkastning från det skatteår, under vilket det låneavtal som utgjorde grunden för arvodet hade ingåtts. Det faktum att sökanden enligt ansökan periodiserade organiseringsarvodena i sin bokföring för lånetiden, saknade betydelse i sammanhanget.

Förhandsavgörande för skatteåren 2018 och 2019.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 19 § 1 mom. Och 20 §

HFD 11.9.2019 T 4062 (ingen ändring)