CSN:2018/2

Har getts
9.2.2018
Diarienummer
A108/8210/2017
Allmännyttigt samfund, Uthyrning av bostäder

Enligt ansökningshandlingarna var sökanden ett av staden X helägt aktiebolag. Enligt sökandens bolagsordning var syftet med bolaget att förbättra bostadssituationen för studerande och unga vid läroanstalter i Y. Enligt bolagsordningen var syftet med bolaget inte att generera vinst eller annan ekonomisk vinning för sina delägare och den vinst som bokslutet eventuellt utvisade skulle alltid årligen överföras till ett vinst- eller förlustkonto och användas för att utveckla verksamheten. Enligt bolagsordningen var det också förbjudet att dela ut medel, och vid en upplösning av bolaget eller en ändring av bolagets verksamhet skulle bolagets nettotillgångar enligt bolagsordningen överlåtas till ett allmännyttigt samfund som bedriver verksamhet enligt bolagets syfte och bransch.

Enligt ansökningshandlingarna var cirka 78 procent av de boende i de av sökanden ägda fastigheterna studerande och cirka 22 procent unga i arbetslivet. Hyresnivån för bostäderna var lite mer än 20 procent lägre än hyresnivån för fritt finansierade objekt. Andelen lokaler som sökanden hyrde ut för annat än bostadsbruk var mindre än 1 procent av den totala ytan.

Centralskattenämnden ansåg att sökanden utifrån de omständigheter som beskrivs i ansökningshandlingarna kunde anses som ett i 22 § 1 mom. i inkomstskattelagen avsett allmännyttigt samfund och att de fastigheter som sökanden ägde utnyttjades på ett sätt som var förenligt med ett allmännyttigt samfunds verksamhet till den del som de på det i ansökan beskrivna sättet var uthyrda som bostäder till studerande och unga i arbetslivet till en hyra som var lägre än gängse hyresnivå.

Förhandsavgörande för skatteår 2018.

Inkomstskattelagen 22 § och 23 §

Omröstning 5-2 för meddelande av förhandsavgörande och 4-1-2 för verksamhetens allmännyttighet.

HFD 6.5.2019 L 1922 (ingen ändring)