CSN:2017/47

Har getts
25.8.2017
Diarienummer
A59/8210/2017
Mervärdesskatt, Avdragsrätt, Rivningskostnader, Skattegrunden för eget bruk

Ärendet gällde rätten att dra av rivningskostnaderna och beräkningen av dessa i skattegrunden för eget bruk i en situation där sökanden rev en byggnad på en fastighet med avsikt av att bygga nya byggnader som grynderentreprenadverksamhet för två bostadsaktiebolag. Sökanden debiterade hyra som inkluderar skatt under några månader för att uppfylla förpliktelserna av fastighetens tidigare ägare.

Sökanden hade köpt fastigheten med avsikt av att riva de befintliga byggnaderna och bygga nya i deras ställe. Under dessa omständigheter hänförde sig rivningskostnaderna inte till den uthyrningsverksamhet som bedrevs på fastigheten, utan till uppförandet av nya byggnader. Därmed var rivningskostnaderna en del av byggkostnaderna för de nya byggnaderna, och rätten att dra av rivningskostnaderna fastställdes på samma sätt som rätten att dra av byggkostnaderna för de nya byggnaderna. Sökanden hade rätt att dra av mervärdesskatten för rivningskostnaderna enligt 102 § i mervärdesskattelagen.

Kostnader för byggtjänster som beräknas i skattegrunden för eget bruk är bland annat kostnader för byggarbeten som hänför sig till mark och byggnad. Centralskattenämnden ansåg att sökanden skulle beräkna rivningskostnaderna i skattegrunden för eget bruk som en del av byggkostnaderna för de nya byggnaderna i den situation som beskrivits i ansökan.

Förhandsavgörande för perioden 25.8.2017–31.12.2018. Mervärdesskattelagen 31 § 1 mom. 2 punkten, 75 §, 102 §, 190 a § Regeringens proposition RP 88/1993 rd Domar av unionens domstol i målen C-29/08 (AB SKF), C-104/12 (Wolfram Becker), C-32/03 (I/S Fini H)

HFD 4.5.2018, T 2085 årsboken (ingen förändring)