CSN:2017/32

Har getts
23.5.2017
Diarienummer
A37/8210/2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Aktier av olika slag, Bolagsordning, Dividendinkomst

A Ab hade för avsikt att göra en placering i bolaget B Ab som var C Ab:s dotterbolag. B Ab:s verksamhetsområde är värdepappershandel, och bolagets hade för avsikta att erbjuda medlemmarna i släkten X en möjlighet till flexibel placering av medel i värdepapper.

C Ab ägde mer än 99 procent av aktiestocken i B Ab. De aktier som ägdes av C Ab var stamaktier som hörde till A-aktieserien och som enligt bolagsordningen hade rösträtt och normala förmögenhetsrättigheter.

Resten av aktierna i B Ab ägdes av placeringsbolag som medlemmarna i släkten X hade, och alla aktier bildade en egen aktieserie. Aktieserierna som riktades till placeringsbolagen var i fråga om rättigheterna inbördes likadana, men avvek från stamaktierna som hörde till A-aktieserien. Enligt bolagsordningen hade placeringsbolagens aktieserier inte rösträtt i bolagen, men B Ab hade förbundit sig att till placeringsbolagen varje räkenskapsperiod och i form av dividender betala hela marknadsavkastningen på placeringarna. Marknadsavkastningen och den dividend som utbetalas för räkenskapsperioden beräknades placeringsspecifikt för placeringsbolagen, och då avgjordes avkastningen av placeringens varaktighet och beloppet av denna i förhållande till hela B Ab:s placeringsförmögenhet. Utöver dividendrätten hade varje placeringsbolag rätt att yrka på en återbetalning av sin placering från B Ab, och då återbetalades placeringen med avdrag eller tillägg för marknadsförlusten eller  avkastningen för den innevarande räkenskapsperioden.

De placeringar som hade gjorts av medlemmarna i släkten X hade förverkligats så att när placeringsbolagen hade gjort en placering i bolaget så hade B Ab emitterat en aktie av annat slag till dem. I B Ab:s bokföring hade placeringarna bokats i fonden för placerat fritt eget kapital och specificerats placerarspecifikt på ett sätt som möjliggjorde en utbetalning av dividender i enlighet med bolagsordningen samt efter behov en återbetalning av placeringarna. B Ab:s revisor hade gett ett utlåtande om betalningen av teckningspriset för de emitterade aktierna till bolaget varefter aktierna hade registrerats i handelsregistret.

När hänsyn togs till att grunden för dividenden i B Ab:s bolagsordning hade fastställts så att bolaget eller dess aktieägare inte hade prövningsrätt gällande allokeringen av dividendutdelningen mellan olika aktieserier ansåg centralskattenämnden att den dividend som utdelades av B Ab i förhållandena som beskrivs i ansökan skulle beskattas som A Ab:s inkomst i enlighet med 6 a § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Förhandsavgörande för skatteåren 2017 och 2018.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 6 a §

laga kraft