CSN:2017/29

Har getts
12.5.2017
Diarienummer
A32/8210/2017
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Placeringsfastighet, Avskrivningarnas bundenhet till redovisningen

Enligt ansökan övervägde det ansökande placeringsbolaget i den bokföringsmässiga behandlingen av sina placeringsfastigheter en övergång till systemet med gängse värde som avses i 2 b § i BFL och som innebär att man i resultaträkningen inte bokar planmässiga avskrivningar. I stället för dessa bokas poster som svarar mot värdeändringarna i placeringsfastigheterna som intäkt eller kostnad samt den kalkylmässiga skatten som beror på skillnaderna mellan värdena i beskattningen och bokföringen.

Centralskattenämnden konstaterade att det i detta förhandsavgörande inte var fråga om sådana fakta som tas upp i högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgörande HFD 2015:43 där en anskaffningsutgift som föreskrivits som avdragsgill inte hade bokats i redovisningen. I ärendet skulle hänsyn dessutom tas till att de fastigheter som avsågs i ansökan var exakt specifierbara tillgångsposter som kunde överlåtas separat. Den anskaffningsutgift för dessa som inte hade avskrivits i beskattningen skulle oavsett avskrivningsreglerna dras av i samband med en överlåtelse av fastigheterna.

När man utöver de ovan nämnda omständigheterna beaktade ordalydelsen i 54 § 2 mom. i NärSkL samt det faktum att ett förhandsavgörande sökts endast för en situation där avskrivningar eller någon annan kostnadsbokning som svarar mot en avskrivning inte togs upp i sökandens resultaträkning ansåg centralskattenämnden att sökanden under de i ansökan beskrivna förhållandena inte kunde dra av avskrivningarna i enlighet med 30 och 34 § i NärSkL på byggnaderna samt maskinerna och anordningarna i byggnaderna i beskattningen. Den kalkylmässiga skatt som bokas i resultaträkningen kunde inte betraktas som en kostnadsbokning som förutsätts i 54 § 2 mom. i NärSkL. Förhandsavgörande för skatteåren 2017 och 2018.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 54 § 2 mom.

laga kraft