CSN:2016/39

Har getts
1.9.2016
Diarienummer
A49/8210/2016
Mervärdesskatt, Tidningar och tidskrifter, E-tjänst

X Ab var en tidningsförläggare. Tidningsprenumeranterna fick i samband med en prenumeration på papperstidningen alltid också en e-tidning och rätt till nyhetstjänsten på nätet. Kunderna kunde inte prenumerera på papperstidningen utan e-tidningen och rätten till nyhetstjänsten på nätet.

I prenumerationen var det inte fråga om en sådan prestationshelhet som i momsbeskattningen skulle ha bildat en odelbar helhet eller på vilken man kunde ha tillämpat principen om samband. E-tidningen och rätten till nyhetstjänsten på nätet var inte ur konsumentens synvinkel en osjälvständig prestation anknuten till den tryckta tidningen, utan en e-tjänst vars beskattning avgjordes separat. Också neutraliteten i beskattningen av olika e-tidningar och webbpublikationer förutsatte att principen om samband inte skulle tolkas utvidgande i en sådan situation. E-tidningen och rätten till nyhetstjänsten på nätet skulle betrakats som självständig tjänst på vilken den reducerade skattesatsen inte kunde tillämpas. Prissättningen av produkten hade ingen betydelse i ärendet. X Ab kunde inte tillämpa den i MomsL 85 a § 1 mom. 8 punkten avsedda reducerade skattesatsen på försäljningen av den prenumererade tidningen till den del vederlaget för försäljningen av prenumerationen gällde e-tidningen och rätten till nyhetstjänsten på nätet.

Förhandsavgörande för tiden 1.9.2016–31.12.2017.

18 § 1 mom., 73 § 1 mom., 84 §, 85 a § 1 mom. 8 punkten i mervärdesskattelagen

Artikel 96 och artikel 98 i mervärdesskattedirektivet
Artikel 7.1 och 7.2 punkt f i rådets genomförandeförordning (nr 282/2011)

EUD:s dom i mål C-41/04 (Levob Verzekeringen BV och OV Bank NV)

HFD 4.10.2017, T 4929 (ingen förändring)