CSN:2016/42

Har getts
13.10.2016
Diarienummer
A56/8210/2016
Mervärdesskatt, Service för ansökan om återbäring av källskatt, Särskild investeringsfond, Administrering av särskilda investeringsfonder

X Ab tillhandahöll en tjänst som gällde ansökningar om återbäring av källskatt för placeringsfonder som investerar i utländska aktier. Placeringsfonderna var sådana placeringsfonder som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999) och således var det fråga om särskilda investeringsfonder i enlighet med mervärdesskattedirektivet.

För att kunna avgöra om en utomstående parts tjänster som tillhandahålls för en särskild investeringsfond skulle innefattas i begreppet ”administrering av särskilda investeringsfonder” ska man enligt domen C-275/11 (GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH) utreda om den utomstående partens tjänster har ett naturligt samband med den särskilda investeringsfondens karakteristiska verksamhet så att tjänsten fyller de specifika och väsentliga uppgifterna för särskilda investeringsfonder. I domen konstateras dessutom att man i regel inte kan utesluta att administreringen av särskilda investeringsfonder delas upp i separata tjänster som därmed kan innefattas i begreppet ”förvaltning av särskilda investeringsfonder” och som således omfattas av befrielse från mervärdesskatt, även om tjänsterna tillhandahålls av en utomstående part, under förutsättning att tjänsten är avsedd för uppgifter som är specifika och essentiella för administreringen av särskilda investeringsfonder.

Tjänsten som gällde ansökan om återbäring av källskatt var inte en tjänst som karakteristiskt hör till portföljförvaltning. Den var inte heller en sådan tjänst som nämns under rubriken administrering i förteckningen i fondföretagsdirektivets bilaga II. Man kunde inte heller i övrigt anse att tjänsten bildade en sådan separat helhet som skulle betjäna den separata placeringsfondens karakteristiska verksamhet, dvs. investering av medel från allmänheten i värdepapper eller andra investeringsinstrument. Tjänsten hade inte ett naturligt samband med separata placeringsfonders karakteristiska verksamhet. Man kunde således inte anse att tjänsten som gällde ansökan om återbäring av källskatt utgjorde administrering av en separat placeringsfond och att tjänsten skulle ha uppfyllt kraven för särskilda placeringsfonders speciella och väsentliga uppgifter. X Ab var tvungen att betala mervärdesskatt på tjänsten som gällde ansökningar om återbäring av källskatt till separata placeringsfonder.

Förhandsavgörande för tiden 13.1.2016–31.12.2017.

1 § 1 mom. 1 punkten, 41 §, 42 § 1 mom. 6 punkten i mervärdesskattelagen
Artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)
2 artikel 1 punkten och bilaga II i direktivet om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (2009/65/EG)
EUD:s dom i målet C-169/04 (Abbey National plc och Inscape Investment Fund) och i målet C-275/11 (GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH)

HFD 3.11.2017, T 5726 (ingen ändring)