Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

CSN:2016/51

Har getts
11.11.2016
Diarienummer
A70/8210/2016
Vinstutdelning i en kapitalfond, Carried interest-avkastning

A hade i avsikt med fyra andra personer att grunda B Ab så att A tecknar 20 procent av aktiestocken via sitt holdingbolag C Ab. B Ab grundar placeringsfonden D Kb som placerar kapital framför allt i inhemska tillväxtbolag. Aktieägarna i B Ab investerar medlen som behövs för att täcka kostnaderna för att starta bolagets rörelseverksamhet samt kostnaderna för att bilda fonden och marknadsföra den. A riskerar att förlora sina investeringar via C Ab i B Ab, om man inte lyckas med att bilda fonden.

Fondens investerare är enligt ansökan framför allt inhemska institutionella investerare som ansluter sig till fonden som tysta bolagsmän. B Ab är fondens enda ansvariga bolagsman som har ansvaret för fondens administration mot ett marknadsmässigt förvaltningsarvode. Fondens verksamhetsperiod är cirka tio år från dess bildande.

Fondens intäkter består av vinster från försäljning av aktier i målbolagen i exitskedet och även av vinstutdelningsposter som målbolagen delar ut under den tid fonden äger aktierna. B Ab ingår med fonden en investeringsförbindelse på villkor för eget kapital. För denna förbindelses del har bolaget en ställning som praktiskt taget är identisk med övriga investerare. Storleken av och de övriga villkoren för bolagets investeringsavtal fastställs slutgiltigt genom förhandlingar med investerarna.

Fondens intäkter fördelas mellan investerarna och B Ab enligt fondavtal så att investerarna först får sitt placerade kapital i återbetalning ökat med en 8 procents årlig ränta (s.k. hurdle rate-ränta). Efter att kapitalet har återbetalats och hurdle rate-räntan betalats ut fördelas de återstående medlen i förhållande till med vad investerarna tillsammans med B Ab på förhand har avtalat om. Relationstalet slås fast slutligt i förhandlingar med investerarna men det är sannolikt att B Ab är berättigat till s.k. carried interest-avkastning, som är 20 procent av den utdelade avkastningen till den del summan överskrider det kapital investerarna har placerat i fonden jämte den ovan nämnda hurdle rate-räntan. A är i anställningsförhållande till B Ab och får på basis av det gängse lön från bolaget.

Centralskattenämnden ansåg att B Ab:s andel av D Kb under sådana omständigheter som hade beskrivits i ansökan skulle räknas ut på basis av den inkomst som fastställts i beskattningen och beskattas i enlighet med den juridiska formen och 16 § i inkomstskattelagen enligt de andelar som B Ab har av D Kb:s inkomst. Det var inte relevant i ärendet att B Ab:s inkomstandel delvis kunde bestå av en s.k. carried interest-avkastning som hade beskrivits i ansökan.

Om B Ab av de medel det har mottagit som vinstandel från D Kb delar ut dividend till C Ab, kommer dividenden att beskattas som C Ab:s inkomst på det sätt som föreskrivs om dividend i inkomstskattelagen och i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

16 § och 33 b § och 33 d § 4 mom. i inkomstskattelagen
6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lagakraftvunnet

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2016