CSN:2016/22

Har getts
29.4.2016
Diarienummer
A14/8210/2016
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Verksamhetsöverlåtelse, Verksamhetsgren, Aktier i ett elbolag

Nio lokala elbolag ägde tillsammans 99 procent av A Ab, som idkade regional nätverksamhet fristående från deras verksamhet. Elbolagens ägarandelar i A Ab varierade från 1,5 procent till 20,5 procent.

De lokala elbolagen hade för avsikt att överföra de aktier som de ägde i A Ab till ett bolag som skulle bildas. Det enskilda aktieparti som var och en av elbolagen ägde betraktades inte som en sådan självständig del av affärsverksamheten som i NärSkL 52 d § 1 mom. avses med en verksamhetsgren. Därför kan NärSkL 52 d § inte tillämpas på arrangemanget. Förhandsavgörande för åren 2016 och 2017.

52 d § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lagakraftvunnet