CSN:2017/23

Har getts
12.4.2017
Diarienummer
A26/8210/2017
Internationell beskattning, Tyst bolagsman i ett kommanditbolag, Överlåtelse av bolagsmannaandel, Inkomst som förvärvats i Finland

Sökanden var en dansk kapitalfond av kommanditbolagsform, vars tysta bolagsmän till största del utgjordes av institutionella placerare. Fonden placerade i huvudsak i onoterade företag och i andelar i andra kapitalfonder.

Sökanden var tyst bolagsman i det finländska A Kb, som var en kapitalfond av kommanditbolagsform. Enligt ansökan hade sökanden utöver innehavet av bolagsmannaandelen i A Kb inte någon annan verksamhet i Finland, och ansökan redogjorde inte för att det ansetts att ett skattemässigt fast driftställe bildats för sökanden i Finland.

Om sökanden överlät sin bolagsmannaandel i A Kb på det sätt som beskrivits i ansökan, ansåg Centralskattenämnden att det inte handlade om överlåtelse enligt 10 § 10 punkten i inkomstskattelagen eller om en post som föreskrivits som inkomst från Finland i paragrafen i fråga. Förhandsavgörande för skatteåren 2017 och 2018.

Inkomstskattelagen 10 §

lagakraftvunnet