CSN:2016/16

Har getts
8.4.2016
Diarienummer
A89/8210/2015
Mervärdesskatt, Konsortium, Produktion av tjänster, Försäljning till medlemmar

X Ab hör till en koncern där bolagens verksamhet nästan uteslutande var hälso- och sjukvårdstjänster enligt 34 § eller försäljning av tjänster i form av socialvård enligt 37 § i mervärdesskattelagen. Enligt ansökan bedrev företagen skattepliktig verksamhet endast mycket begränsat.

Det var inte möjligt att direkt köpa de i ansökan beskrivna tjänsterna utanför koncernen, eftersom tjänsterna skulle skräddarsys separat inom koncernen. Enligt ansökan var alla tjänster nödvändiga med tanke på koncernens skattefria social- och hälsovårdstjänster. De här tjänsterna kunde inte betraktas som tjänster av allmän natur, eftersom de enligt ansökan var skräddarsydda efter sökandens behov.

Konsortiet producerade tjänsterna till sina medlemmar till självkostnadspris. Kostnaderna fördelades i enlighet med hur mycket var och en av medlemmarna hade använt och haft nytta av tjänsterna.

Enligt ansökan hade tjänsterna hittills producerats och de skulle också i fortsättningen produceras inom koncernen oberoende av hur tjänsterna behandlas i momsbeskattningen. Med tanke på verksamhetens art, mångfald och omfattning var det enligt ansökan praktiskt taget omöjligt att skaffa tjänster som konsortiet behövde för sin verksamhet från vanliga utomstående tjänsteproducenter utan att anlita konsortiets egna resurser. Tillämpning av befrielsen ändrar alltså inte marknadsläget. Enligt ansökan var det inte motiverat att anse att skattefriheten skulle hindra oberoende aktörer från att komma in på marknaden. Man kunde således inte anse att tjänsterna som konsortiet sålde momsfritt skulle ha snedvridit konkurrens.

Under dessa omständigheter kunde man anse att aktörerna som avsågs i ansökan skulle ha bildat en fristående sammanslutning enligt 60 a § i mervärdesskattelagen. Således skulle X Ab inte betala mervärdesskatt på de tjänster konsortiet hade debiterat dess medlemmar i enlighet med konsortiets ansökan om förhandsavgörande.

Förhandsavgörande för tiden 8.4.2016–31.12.2017.

34 §, 37 §, 60 a § i mervärdesskattelagen

Artikel 132.1 f i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)

EU-domstolens dom i ärendena 348/87, Stichting Uitvoering Financiële Acties (SUFA); C-8/01, Taksatorringen; C-407/07, Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing

HFD T 1674, 10.4.2017, årsboken (upphävt)