CSN:2016/31

Har getts
22.6.2016
Diarienummer
A6/8210/2016
Mervärdesskatt, Servitutsrätt, Avdragsrätt för byggnadskostnader

Fastighetsaktiebolag X Ab planerade på att bygga en parkeringshall. Verksamheten som bedrevs i parkeringshallen var huvudsakligen verksamhet som berättigar till momsavdrag.

Det var också genom parkeringshallen som man körde till A Ab:s lokaler. Fastighetsaktiebolag X Ab sannolikt debiterade A Ab en servitutsersättning av engångsnatur för genomfartsrätten genom parkeringshallen. Fastighetsaktiebolag X Ab skulle enligt 27 § i mervärdesskattelagen inte betala moms för servitutsersättningen som den debiterade A Ab.

Användningen av parkeringshallen kunde inte dras av i momsbeskattningen till den del som fastighetsaktiebolag X Ab överlät parkeringshallens servitutsersättning till A Ab mot ersättning. För denna del kunde mervärdesskatten för byggnadskostnaderna inte dras av.

Förhandsavgörande för tiden 22.6.2016–31.12.2017.

27 §, 102 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen

Lagakraftvunnet