CSN:2015/31

Har getts
16.9.2015
Diarienummer
A40/8210/2015
Mervärdesskatt, Hälso- och sjukvårdstjänst, Försäljning av operationstjänster

Den sökande hade ingått ett avtal med ett offentligt sjukhus. Det hade också avtalats om olika operationer mot ersättning. Förutom vårdpersonalen som behövs för operationerna skaffar den sökande utrustning och instrument som behövs i dem.

Den sökande hade inte ett tillstånd för denna verksamhet som det föreskrivs i 4 § i lagen om privat hälso- och sjukvård (9.2.1990/152). Detta ansågs inte vara ett hinder för skattefriheten när köparen hade tillståndet i fråga, tjänsterna som såldes var hälso- och sjukvårdstjänster som ansågs i 34 och 35 § i mervärdesskattelagen och legitimerade yrkesutbildade personer utförde behandlingsåtgärderna.

Verksamheten skulle betraktas som hälso- och sjukvårdstjänst som man överlåter som en helhet såsom det föreskrivs i 34 och 35 § i mervärdesskattelagen. Utrustning och instrument som överläts i samband med tjänsten var varor som sedvanligt ingår i vården som den som bedriver vårdverksamhet använder eller överlåter. Överlåtelsen av dessa varor handlade inte om separata skattepliktiga överlåtelser, utan överlåtelsen var del av en momsfri helhetstjänst.

Förhandsavgörande för tiden 16.10.–31.12.2016.

1 §, 18 § och 34 § och 35 § i mervärdesskattelagen
4 § i lagen om privat hälso- och sjukvård

Artikel 132.1 b och c i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)

Domarna av Europeiska unionens domstol i mål C-41/04, Lovob Verzekeringen och OV Bank; C-44/11, Deutsche Bank; kombinerade mål C-497/09, C-499/09, C-501/09 ja C-502/09, Borg m.fl. och C-349/96, Card Protection Plan

Lagakraftvunnet