CSN:2015/9

Har getts
27.3.2015
Diarienummer
A79/8210/2015
Mervärdesskatt, Undantag från momsplikten för försäljning, Finansiella tjänster, Factoring, Indrivning av fordringar

Förhandsavgörandet gällde tjänster som X utförde i anknyt-ning till fakturafordringar.

En tjänst bestod av en kredit som X beviljade en kund så att kundens fakturafordringar utgjorde säkerheten för krediten. Som säkerhet godkände X endast fordringar som inte förfallit till betalning. Kreditförlustrisken kvarblev hos kunden och X deltog inte i indrivningen av fordringarna. Den faktura-specifika behandlingsavgiften, regleringsprovisionen och räntan som togs ut för tjänsten utgjorde vederlag för den tjänst som sökanden utförde i fråga om kreditgivningen. X skulle inte betala moms på denna tjänst.

I de tre övriga tjänsterna köpte X fakturafordringarna till sig själv. Kreditförlustrisken övergick till X. X skötte in-drivningen antingen i sin helhet eller så att kunden skötte indrivningen först för X:s räkning och X skötte indrivningen senare själv. Det handlade om en tjänst som avses i EUD:s dom i målet C-395/01 (MGK-Kraftfahrzeuge-Factoring) och där kunden befriades från indrivningsåtgärderna i fråga om ford-ringarna och från risken i anknytning till betalningsförsum-melsen. Den fakturaspecifika behandlingsavgiften, regle-ringsprovisionen och den månatliga och årliga ersättningen utgjorde vederlag för utförandet av denna tjänst. X skulle betala moms på dessa tjänster. Räntan som debiterats för tjänsterna skulle däremot betrakats som vederlag för kredit-givningen, som var separat från indrivningen av fordringar-na. X skulle inte betala moms på räntan som debiterats som vederlag för kreditgivningen.

Förhandsavgörande till X Ab för tiden 27.3.2015–31.12.2016.

1 § 1 mom. 1 punkten, 18 § 2 mom., 41 §, 42 § 1 mom. 2 punk-ten i mervärdesskattelagen Artikel 135.1 b och d i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) EUD:s dom i målet C-41/04 (Levob Verzekeringen och OV Bank) och i målet C-395/01 (MGK-Kraftfahrzeuge-Factoring)

laga kraft