CSN:2014/46

Har getts
22.10.2014
Diarienummer
A49/8210/2014
Beskattning av personlig inkomst, Kollektivt tilläggspensionsskydd, Grunden för påförandet av försäkringspremien, Nedsättningen av pensionsmålet

A:s arbetsgivare hade tecknat sina arbetstagare ett till-äggspensionsskydd som bestämdes på basis av personkrets. Det omfattade också de försäkrades egen premieandel. To-talpensionen i A:s pensionsgrupp var 66 procent av pens-ionslönen som bestäms i försäkringsavtalet. Enligt ansö-kan var det avsikten att ändra på försäkringsavtalet så att pensionsmålet skulle sänkas till 50 procent för de försäkrade arbetstagares del som godkänner ändringen. Pensionsmålet för de som avböjt ändringen skulle fortfa-rande vara 66 procent.

Enligt ansökan skulle ungefär en tredjedel av arbetsta-garna inte godkänna ändringen som beskrivits ovan. Efter ändringen av försäkringsavtalet var pensionsmålet för alla arbetstagare som tillhörde samma pensionsgrupp som A inte längre detsamma. Eftersom arbetsgivarens premieandel då inte bestämdes på lika grunder mellan försäkrade som tillhör samma pensionsgrupp, kunde tilläggspensionsskyd-det inte betraktas som sådant kollektivt tilläggspens-ionsskydd som arbetsgivaren ordnar åt sina anställda som avses i 96 a § 2 mom. i inkomstskattelagen. Försäkringen som ändrats på det här sättet ansågs vara frivillig indi-viduell pensionsförsäkring som avses i 68 § 1 mom. i in-komstskattelagen. Försäkringspremierna som A:s arbetsgi-vare betalade av pensionsförsäkringen var skattepliktig förvärvsinkomst för A, och A hade inte rätt att dra av försäkringspremierna som hen själv betalat enligt 96 a § 1 mom. i inkomstskattelagen. Förhandsavgörande för åren 2014 och 2015.

29 §, 68 § 1 mom. och 96 a § 1 och 2 mom. i inkomstskat-telagen

Lagakrafvunnet