CSN:2015/37

Har getts
30.10.2015
Diarienummer
A20/8210/2015
Mervärdesskatt, Utländskt universitet, MBA-utbildning

Ett utländskt universitet sålde MBA-utbildning till privatpersoner i Finland. MBA-utbildningen omfattade dagar med närundervisning och workshopdagar. Största delen av närutbildningsdagarna genomfördes i Finland. Det ordnades också möten för smågrupper i Finland. En del av närutbildningsdagarna var någon annanstans än i Finland. Dessutom ingick det i utbildningen en frivillig veckolång period utomlands. Utöver de ovan konstaterade närutbildnings- och workshopdagarna var en stor del av studierna självstudier, som utgjorde 50 % av utbildningen. De studerande kunde också gå in i en elektronisk lärmiljö, som var i första hand ett kommunikationsmedel mellan läraren och eleverna. Fysiskt befann sig lärarna i andra EU-länder. Ungefär 2,5 % av utbildningen skedde i elektronisk lärmiljö.

Enligt undervisnings- och kulturministeriets utlåtande hörde MBA-utbildningen inte till examensstrukturen i Finland. MBA-utbildningen var således inte sådan högskoleundervisning som avses i 39 § och 40 § i mervärdesskattelagen. Det hade ingen betydelse i ärendet att det inte hade betalats moms för försäljningen av MBA-utbildningen i den staten där universitetet ligger.

MBA-utbildningen utgjorde en utbildningshelhet, och det skulle ha varit onaturligt att dela upp den. Då utbildningen huvudsakligen genomfördes i Finland, kunde utbildningen i sin helhet anses ha skett i Finland. Försäljningslandet för MBA-utbildning som såldes till privatpersoner var således Finland enligt 69 d § 2 mom. i mervärdesskattelagen. Det utländska universitetet skulle betala moms för försäljningen av MBA-utbildning till privatpersoner i Finland.
Förhandsavgörande för tiden 30.10.2015–31.12.2016.
1 § 1 mom. 1 punkten, 9 § 1 mom. och 2 mom. 2 punkten, 39 § 1 mom. 40 §, 69 d § 2 mom., 69 i §, 69 j § 1 mom. 5 och 6 punkten i mervärdesskattelagen.
Artikel 132.1 punkten i underpunkten i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)
Artikel 7.3 punkten j underpunkten i rådets genomförandeförordning (282/2011)
EUD:s dom i mål C-41/04 (Levob Verzekeringen BV och OV Bank NV)

HFD 11.5.2017 L 2240 11.5.2017 årsbok (upphävt)