CSN:2015/2

Har getts
4.2.2015
Diarienummer
A62/8210/2014
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Fast driftställe, Förvaltning av fond

Sökanden var ett i Caymanöarna registrerat bolag ochen juridisk person. Enligt det gällande regelverket i Caymanöarna var Sökanden inte en självständig skattskyldig. Sökanden hade en Fond, som inte var en självständig juridisk person, utan Sökanden måste ingå de nödvändiga avtalen och åta sig de nödvändiga arrangemangen på Fondens vägnar. Enligt ansökan var Sökanden en alternativ investe-ringsfond som avses i AIFMD (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder). Sökandens styrelse omfattade fyra medlemmar av vilka tre var irländska medborgare och bosatta utomlands och en var en i Finland bosatt finsk medborgare. Det hölls inga styrelsemöten i Finland.

Enligt ansökan sköttes de lagstadgade förpliktelserna på Caymanöarna via en s.k. registration agent som var etablerad där. Sökandens styrelse hade genom sitt beslut valt ett irländskt bolag att sköta Fondens administrativa uppgifter. Det irländska bolaget svarade för Fondens allmänna administrativa uppgifter, t.ex. för bokföring, emission och inlösen av fondandelar, upprätthållande av andelsägarregistret, identifiering av kunder, åtgärder som gäller förhindrande av penningtvätt och terrorism samt värdebestämning.

Sökanden hade för avsikt att på Fondens vägnar ingå ett avtal med bolaget A, som var etablerad i Finland och som här fått koncessionen för AIF-förvaltare, om att bolaget från Finland skulle förvalta Fonden enligt AIFML (lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 162/2014). Bolaget A skulle svara för Fondens riskhantering och portföljhantering samt vissa andra uppgifter som enligt AIFML hör till en AIF-förvaltare. Bolaget A var inte ansvarigt för Fondens sedvanliga marknadsrisk, dvs. för negativ utveckling i Fondens nettoförmögenhet, under den förutsättningen att bolaget fullgjorde sin aktsamhetsplikt enligt AIFML. Det existerade inget ägarförhållande mellan bolaget A och Sökanden. Bolaget A:s rörelseverksamhet bestod av förvaltning av finska specialplaceringsfonder. Bolaget A hade för avsikt att kontraktera ut Fondens praktiska investeringsverksamhet och handel på en annan finsk porföljhanterare, bolaget B, som skulle sköta investeringsverksamhet och handel under tillsyn av bolaget A. Bolagen A och B fick ett marknadsmässigt arvode för tjänsterna de tillhandahöll till Fonden.

Eftersom Sökanden var registrerad enligt lagstiftningen i en annan stat än Finland skulle Sökanden betrakats som begränsat skattskyldigt samfund i Finland.

I den situation och under de omständigheter som beskrevs i ansökan måste det anses att tjänsterna som de finska bolagen A och B tillhandahöll utgjorde deras egen rörelseverksamhet för vilken Sökanden betalade en marknadsmässig ersättning. Man kunde inte anse att Sökanden under de beskrivna omständigheterna hade en sådan affärsplats i Finland via vilken dess rörelseverksamhet skulle idkas här. Man kunde inte heller i övrigt anse att det för Sökanden skulle uppstå ett fast driftställe i Finland på grund av bolagen A:s och B:s verksamhet. Man kunde inte under de i ansökan avsedda omständigheterna anse att det för Sökanden skulle uppstå ett fast driftställe som avses i 13 a § i inkomstskattelagen. Förhandsavgörande för året 2015.

9, 10, och 13 a § inkomstskattelagen

HFD 21.1.2016, L 192 (ingen förändring)