CSN:2015/30

Har getts
11.9.2015
Diarienummer
A35/8210/2015
Beskattning av personlig inkomst, Kommenderingsmanförsäkring, Utländsk arbetstagare, Arbete i Finland

X Abp, som verkar globalt i industrin, samt dess dotterbolag sände sina arbetstagare till korta och långa kommenderingar åt olika håll i världen. Enligt ansökan var den typiska orsaken till kommenderingen behovet av kunnig arbetskraft i bolagets projekt i olika land eller överföringen av kunnandet mellan bolagets olika verksamhetsländer och enheter. X Abp hade tecknat en kommenderingsreseförsäkring som gällde alla koncernens arbetstagare och som omfattade reseolycksfalls- och resesjukdomsförsäkring, ersättning för dödsfall, ersättning på grund av bestående arbetslöshet, hälsovård, resgodsförsäkring och rättsskyddsförsäkring.

A var fast bosatt utomlands och hens arbetsgivare var ett bolag som tillhörde koncern
X och som hade sänt hen på en årslång kommendering till Finland. Den sökandes anställningsförhållande till det utländska arbetsgivaren hade bevarats under hela kommenderingen i Finland.

Alla koncernens arbetstagare som sändes till kommenderingen utomlands anslöts automatiskt till kommenderingsreseförsäkringen som X Abp tecknade. Försäkringsskyddet som sammanfogats med kommenderingsförsäkringen hade identiskt innehåll oberoende av landet i vilket arbetet utförs. Försäkringen hade trätt i kraft automatiskt för sökandes del när hen kommit för att arbeta i Finland på ett års kommendering. Det att den sökande flyttade tillfälligt till och arbetade i Finland var på arbetsgivarens order och låg i arbetsgivarens intresse. Bevis på detta var också att kommenderingsreseförsäkringen säkrade arbetsgivarens risker och ansvar bl.a. vid olycka. När man utöver det som konstaterades ovan beaktade att kommenderingsreseförsäkringen var en väsentlig del av koncernens globala utlandskommenderingsverksamhet och försäkringsskyddets centrala del bestod av reseolycksfalls- och resesjukdomsförsäkring samt andra riskförsäkringar, kunde för den sökande i dessa omständigheter inte anses uppstå skattepliktig förvärvsinkomst för försäkringspremier som arbetsgivaren betalat. Förhandsavgörande för året 2015.

9 § 1 mom. 1 punkten, 11 §, 29 § 1 mom. och 61 § 2 mom. i inkomstskattelagen

HFD 23.6.2016 L 2810 (ingen ändring)