CSN:2014/54

Har getts
26.11.2014
Diarienummer
A79/8210/2014
Beskattning av personlig inkomst, Placeringsfond, Byte inom fond. Fondandelar med ränteriskskydd

A hade för avsikt att byta fondandelar som hen anskaffat i placeringsfonden X:s andelsserie med ränteriskskydd mot fondandelar i andelsserien utan ränteriskskydd eller vice versa. Bytet skedde från en andelsserie till en annan i samma placeringsfond och vid bytet fick hen som vederlag fondandelar till samma värde. Vid bytet återbetalades varken fondmedel till placeraren eller placerades nytt kapital. Andelarna som A fick vid bytet berättigade till samma tillgångar som de tidigare ägda andelarna i place-ringsfonden i fråga. Det i ansökan avsedda bytet av ande-lar betraktades inte som en överlåtelse som avses i 45 § i inkomstskattelagen. Förhandsavgörande för åren 2014 och 2015. 

45 § i inkomstskattelagen

laga kraf