CSN:2014/38

Har getts
3.9.2014
Diarienummer
A45/8210/2014
beskattning av personlig inkomst, telefonbolag, återbetalning av teleanslutningsavgifter, återbetalning av fritt eget kapital

A ägde aktier i X Ab. X Ab hade tidigare varit ett lokalt telefonbolag. Från den tiden hade bolaget i bokföringen en anslutningsavgiftsfond som i sin helhet bestod av överförbara teleanslutningsavgifter. Teleanslutningsavgifterna hade beskattats som skattefria kapitalplaceringar. Efter år 2002 hade det inte längre influtit avgifter i fonden. Bolaget ville dela ut medlen i anslutningsavgiftsfonden, som ingick i det fria egna kapitalet, till delägarna i proportion till varje delägares respektive aktieinnehav enligt 13 kap. i aktiebolagslagen. Kapitalplaceringarna som skulle delas ut hade gjorts innan 33 b § 6 mom., 45 a och 46 a § i inkomstskattelagen hade trätt i kraft 1.1.2014 (L 1237/2013) och medlen skulle delas ut under 2014 och 2015. Under dessa förhållanden kunde de ovan nämnda bestämmelserna inte tillämpas på utdelningen av medel.

När X Ab till sina aktieägare delade ut medel som ingick i det fria egna kapitalet på det sätt som hade beskrivits i ansökan, ansåg man att A för sina aktier mottagit en kapitalinkomst som var jämförbar med överlåtelsepris. Med beaktande av 29 och 46 § i inkomstskattelagen fick A från det återbetalda kapital som skulle beskattas som överlåtelsepris dra av i anskaffningsutgift samma belopp som bolaget hade återbetalat av kapitalet till hen. Förhandsavgörande för skatteåren 2014 och 2015.

Inkomstskattelagen 29 §, 32 § 45 § och 46 §

Lagakraftvunnet